Ugdymo planavimas

Įvadas

Nuo 2007 m. decentralizavus ikimokyklinio ugdymo turinį, mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ugdymo programas, rengia ir vykdo ikimokyklinio ugdymo turinio programas, parengtas pagal konkrečios bendruomenės vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, pagal regiono ir ugdymo įstaigos savitumą, tradicijas, poreikius ar steigėjo galimybes. Rengiant konkrečios įstaigos programą, išryškėjo ikimokyklinio ugdymo turinio programų įvairovė, ugdymo praktika tapo įvairesnė, turtingesnė ir labiau tenkinanti skirtingus vaikų poreikius, o pedagogai įgijo galimybę patys rinktis, modeliuoti ir tobulinti ugdymo turinį. Taip pat vis dažniau imta diskutuoti dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo planavimo galimybių. Ilgalaikio ir trumpalaikio planavimo formos, pateiktos Ikimokyklinės ir Priešmokyklinės grupių dienynuose, kai kurioms ugdymo įstaigoms (kai ugdymo programos turinys modeliuotas orientuojantis į problematiką, į vaiko veiksenas ar pan.) vis dažniau tapdavo ne pagalba siekiant geresnės ugdymo kokybės, o trukdžiu.

Nuo 2012–2013 mokslo metų Ikimokyklinės grupės ir Priešmokyklinės grupės dienynuose (toliau – Dienynas) nelieka ugdymo turiniui planuoti skirtų dalių. Dienynai bus skirti tik informacijai apie grupę lankančius vaikus fiksuoti ir jų lankomumui žymėti.

Tai nereiškia, kad bus atsisakyta planavimo. Planavimas ir toliau lieka svarbi, integrali ugdymo turinio dalis, kuri skatina geriau pažinti ugdytinius, numatyti realius ugdymosi tikslus ir uždavinius, apgalvoti ugdymo metodus, numatyti perspektyvą siekiant ugdymo kokybės, tačiau kiekviena ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, turės susitarti dėl planavimo procedūrų konkrečioje mokykloje – kokiam laikotarpiui bus skirti ilgalaikiai (pusmečiui, metams ar kt.), kokiam – trumpalaikiai (savaitės, kelių savaičių, mėnesio) planai, kokios formos bus planas, kokios jo struktūrinės dalys ir t. t.

Ugdymo plėtotės centro metodininkai parengė keletą ilgalaikių ir trumpalaikių planų pavyzdžių. Kviečiame su jais susipažinti. Tikimės, kad pateikti pavyzdžiai padės lengviau pasirinkti tinkamiausias ugdymo turinio planavimo formas ir laikotarpius konkrečioje įstaigoje. Šalia pateiktų planų pavyzdžių pateikiamos ir tuščios ilgalaikių ir trumpalaikių planų formos, kurias, jeigu jos bus tinkamos konkrečios įstaigos ugdymo turinio programai planuoti, pedagogai galės tiesiog atsispausdinti.

Planavimo pavyzdžiai

1 pavyzdys parengtas pagal pedagogams jau įprastą planavimo modelį, kuris buvo pateiktas Ikimokyklinio ir Priešmokyklinio grupių dienynuose. Jeigu jis tinkamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turiniui planuoti, pedagogai juo gali naudotis toliau:
2 pavyzdyje išplėtotas projektinės veiklos turinys:
3 pavyzdyje atskleistos vaikų veiklos plėtojant tam tikras temas/problemas: