Pagrindiniai neformalųjį vaikų švietimą reglamentuojantys dokumentai

Neformaliojo vaikų švietimo veiklą reglamentuojantys dokumentai

  1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu
  2. Valstybine švietimo strategija
    Valstybinėje švietimo strategijoje nustatomi Lietuvos švietimo politikos prioritetai, ilgalaikiai švietimo tikslai, švietimo turinio kaitos kryptys, finansavimo prioritetai.
  3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais.
  4. Kitais teisės aktais.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais patvirtinti dokumentai

Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje apibrėžiama neformaliojo vaikų švietimo vieta Lietuvos švietimo sistemoje ir jos kaitos kryptys, tikslas ir uždaviniai, principai, reikalavimai švietimo teikėjams, rezultatas, ugdymo proceso organizavimo, informavimo ir finansavimo principai bei numatomos priemonės koncepcijai įgyvendinti.

Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas
Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas nustato iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų įvairius vaikų ir suaugusiųjų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius tenkinančių neformaliojo švietimo programų bendruosius kriterijus.

Dirbti mokytoju pagal neformaliojo vaikų švietimo programą gali:

  1. asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turintis pedagogo kvalifikaciją;
  2. asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ar vidurinį išsilavinimą, neturintis pedagogo kvalifikacijos ir išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą.
    Pedagoginių-psichologinių žinių kursas

Neturintiems pedagogo kvalifikacijos ir norintiems išklausyti pedagoginių-psichologinių žinių kursą, galima kreiptis į regioninius ir universitetinius švietimo centrus.

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas
Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas reglamentuoja mokytojo profesinės veiklos pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, atitinkamas specialiojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, kompetencijų grupes, kompetencijas, gebėjimus.

Švietimo konsultantų veiklos nuostatai
Įgyvendinant Lietuvos ir vaikų jaunimo centro neformaliojo švietimo programą „Neformaliojo vaikų švietimo konsultantų rengimas konsultacinei veiklai“ yra parengti neformaliojo vaikų švietimo konsultantai. Švietimo konsultantų veiklos nuostatai reglamentuoja švietimo konsultantų veiklą (tarp jų ir neformaliojo vaikų švietimo). Neformaliojo vaikų švietimo konsultantų sąrašas.

Formalųjį švietimą papildantį meninį ugdymą reglamentuojantys dokumentai