Ugdymo plėtotės centro 2015 m. veiklos ataskaita

Ugdymo plėtotės centro (toliau – Centras) veiklos tikslas
Dalyvauti formuojant ir kokybiškai įgyvendinant valstybės švietimo politiką bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo srityse (nuo 2014 m. veiklos suaugusiųjų švietimo sritis, išskyrus CPVA ir ESF finansuojamus suaugusiųjų projektus, perduota Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui).
Centras pagal nuostatus vykdo šias funkcijas
1. Inicijuoja ir diegia edukacines inovacijas ugdymo procese ir vertina jų diegimo veiksmingumą bei poveikį ugdymo procesui. 
2. Formuoja bendrojo ugdymo bei neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo turinį, koordinuoja metodinės medžiagos rengimą, sisteminimą, diegimą, sklaidą ir paiešką; ugdymo turinio pritaikymą skirtingų poreikių besimokančiųjų grupėms. 
3. Kuria ir koordinuoja nuolatinio (nepertraukiamo) mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą. 
4. Organizuoja ir įgyvendina pedagogų/ andragogų kompetencijų tobulinimo programų bei jas įgyvendinančių institucijų vertinimą ir kokybės užtikrinimo priemones. 
5. Vykdo ugdymo procesų Lietuvoje stebėseną; Rengia siūlymus dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių įgyvendinimo. 
6. Organizuoja ir atlieka mokymo priemonių ir vadovėlių vertinimą. 
7. Teikia konsultacines paslaugas ir pagalbą švietimo bendruomenei ir socialiniams partneriams. 
Svarbiausios 2015 metų veiklų grupės

 • Metodinės pagalbos teikimas.

 • Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.

 • Dokumentų projektų rengimas.

 • Mokyklų įtraukimas į STEAM veiklas.

 • Neformalusis vaikų švietimas.

 • Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas.

 • Mokytojo televizijos plėtra.

 • Tarptautinės iniciatyvos ir projektai.

 • Globalus švietimas (darnus vystymasis ir vystomasis bendradarbiavimas).

 • Vadovėlių turinio vertinimas.

METODINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas

DOKUMENTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

Mokyklų įtraukimas į STEAM veiklas

 • Parengta medžiaga STEAM didaktinės sistemos modeliavimui;

 • Tarptautinėje konferencijoje Berlyne pristatyti Jungtinės Karalystės, Portugalijos, Graikijos, Lietuvos, Vokietijos, Bulgarijos ir Serbijos STEAM ugdymo gerosios praktikos pavyzdžiai, atlikta analizė, parengta baigiamoji ataskaita;

 • Organizuotos kūrybinės dirbtuvės „STEM kryptis: 3D kūrybinės dirbtuvės“;

 • Organizuotas seminaras „Kūrybiško mokymosi laboratorijų invariantai“;

 • STEAM laboratorijos parodoje MOKYKLA 2015;

 • STEAM konferencija parodoje MOKYKLA 2015;

 • Organizuotos 3 stažuotės į STEM ugdymą orientuotų mokyklų mokytojams į Angliją (Londonas), į Olandiją (Amsterdamas, Utrechtas, Haga), į Lenkiją, Čekiją, Bulgariją, Angliją, Vokietiją, Šveicariją;

 • Organizuoti 2 apskritieji stalai 14 STEM įgyvendinančių mokyklų komandoms;

 • Parengti ir patvirtinti 14 mokyklų įgyvendinančių STEM ugdymą veiksmų planai 2015–2016 metams;

 • Parengtos „Rekomendacijos mokytojų kompetencijų aprašui, skirtam mokytojams, įgyvendinantiems gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymą“;

 • Sukurta ir palaikoma gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos ugdymo mokyklų virtuali bendravimo erdvė „Ugdymo sode“.

NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS

MEDIJŲ IR INFORMACINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS

 • Parengta metodinė priemonė (elektroninis leidinys 20 pamokų planų);

 • Pravesti mokyklų komandų mokymai regionuose;

 • Parengtos Medijų ir informacinio raštingumo pratybos mokiniams ir tėvams;

 • Organizuotos 3 įvadinės konferencijos „Informaciniai iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“;

 • Parengta ir išleista metodinė priemonė, apimanti pamokų planus 20 temų;

 • Suorganizuotas 1 tarptautinio tinklo susitikimas – konferencija;

 • Išversta ir Lietuvos kontekstui adaptuota medijų ir informacinio raštingumo medžiaga, skirta pradinių, pagrindinių ir 9–12 klasių mokiniams ir leidinys tėvams;

 • Parengtos rekomendacijos mokykloms dėl Medijų ir informacinio raštingumo integravimo į formalųjį ir neformalųjį ugdymą;

 • Išleisti Medijų ir informacinio raštingumo tematiką aktualizuojantys plakatai ir skrajutės.

TARPTAUTINĖS INICIATYVOS IR PROJEKTAI

GLOBALUS ŠVIETIMAS (DARNUS VYSTYMASIS IR VYSTOMASIS BENDRADARBIAVIMAS)

 • Suorganizuoti mokymai lietuvių ir pilietiškumo, istorijos dalykų mokytojams;

 • Parengti integruotų pilietinio ugdymo pamokų planai;

 • Parengti integruotosios darnaus vystymosi programos įvairių dalykų pamokų planai;

 • Pravestos integruotos pamokos;

 • Suorganizuotas renginys „Mokykla 2015“ „Globaliojo pilietiškumo ugdymas panaudojant medijas“;

 • Išleisti plakatai, viešinantys Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus 2030.

VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMAS

 • Sukurta vadovėlių ir mokymo priemonių turinio vertinimo posistemė Ugdymo sode;

 • Atnaujintas vadovėlių ir mokymo priemonių turinio vertinimo modelis: išskirtos vertinimo sritys, suformuluoti tikslūs vertinimo kriterijai, sukurta nauja vertinimo forma;

 • Pakeistas ir patvirtintas UPC direktoriaus 2015-09-25 įsakymu Nr. VK-123 patvirtintas Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo tvarkos aprašo 16 punktas, kuriuo nustatyta, kad vadovėlio turinio vertintojai pildo Nešališkumo deklaraciją ir Konfidencialumo pasižadėjimą;

 • Vertinti 7 nauji vadovėliai, po kelių pakartotinių vertinimų 5 iš jų pripažinti tinkamais naudoti ugdymo procese.

Centro įgyvendinti ESF projektai
2015 m. Centras sėkmingai įgyvendino 9 Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuotus projektus:

Centro žmogiškieji ištekliai

 • 2015 m. Centrą sudarė 9 struktūriniai padaliniai (6 turininiai skyriai, 3 administraciniai).

 • Centro etatų skaičius: 106 (pedagoginių etatų – 71, nepedagoginių – 35)

 • Centre dirba 115 darbuotojų, iš kurių 110 finansuojami biudžeto lėšomis, 5 projektų (mamos, esančios vaiko priežiūros atostogose).

 • Centre dirba 75 pedagogai ir 35 specialistai ir darbininkai.

 • 2015 m. Ugdymo plėtotės centre buvo įvykdyti 9 projektai, kuriuose 2015 m. sausio 1 d. dirbo 88 darbuotojai.

 • Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 684,66 Eur.

Centro finansiniai ištekliai

 • Biudžetinės lėšos – 1.587.406,90 Eur.

 • Pajamų įmokos (spec. švietimo ir mokslo administravimo programos lėšos) – 15.061,11 Eur.

 • Gautos lėšos iš įvairių fondų (projektai, paslaugų sutartys) – 152.264,22 Eur.

 • ESF vykdytų projektų lėšos – 1.853.946,37 Eur.

 • Iš viso – 3.608.678,60 Eur.

Direktorius

Giedrius Vaidelis

2015-01-29

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.