UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO 2016 M. VEIKLOS ATASKAITA

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO (TOLIAU – CENTRAS) VEIKLOS TIKSLAS – dalyvauti kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį, užtikrinti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kokybę, vykdyti ugdymo turinio procesų šalyje stebėseną ir modernizavimą, kurti ir diegti ugdymo inovacijas bei teikti švietimo pagalbą.

CENTRO VEIKLOS UŽDAVINIAI:

 1. dalyvauti kuriant visuomenės poreikius atitinkantį ugdymo turinį;

 2. inicijuoti, kurti ir diegti ugdymo inovacijas;

 3. vykdyti ugdymo turinio kokybės užtikrinimą;

 4. tobulinti mokyklų, vykdančių ugdymo programas, veiklą;

 5. vykdyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimą, inicijuoti ir vykdyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas.

CENTRAS, ĮGYVENDINDAMAS JAM PAVESTUS UŽDAVINIUS, VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

 1. analizuoja ugdymo procesus ir inicijuoja ugdymo inovacijų diegimą;

 2. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį, koordinuoja ugdymo turinio pritaikymą skirtingų poreikių besimokančiųjų grupėms;

 3. koordinuoja ir inicijuoja ugdymo metodinės medžiagos rengimą, paiešką, sisteminimą, diegimą ir sklaidą;

 4. teikia informacinę, konsultacinę ir kitokią švietimo pagalbą švietimo teikėjams, vykdantiems ugdymo programas;

 5. dalyvauja kuriant nuolatinio (nepertraukiamo) mokymosi ir pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą;

 6. organizuoja pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

 7. organizuoja ir vykdo mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimą;

 8. organizuoja ir atlieka vadovėlių ir kitų mokymo priemonių tinkamumo naudoti ugdymo procese vertinimą;

 9. teikia pasiūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių ir jų įgyvendinimo;

 10. teikia konsultacines paslaugas ir švietimo pagalbą švietimo bendruomenei bei partneriams.

SVARBIAUSIOS 2016 METŲ VEIKLOS, ĮGYVENDINANT CENTRO VEIKLOS UŽDAVINIUS

I. DALYVAUTI KURIANT VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTĮ UGDYMO TURINĮ

 1. Pasirengimas atnaujinti ugdymo turinį.

  1. Parengtas pradinio ir pagrindinio ugdymo rezultatų konstrukto ir ugdymo turinio atnaujinimo gairių projektas.

  2. Parengtas bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas.

  3. Parengtas Kaupiamojo vertinimo koncepcijos projektas.

  4. Parengti informatinio ugdymo bendrosios programos metmenys.

 2. Atnaujintos ir patvirtintos Lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programos.

  1. Parengtos ir išleistos priešmokyklinio ugdymo rekomendacijos, skirtos komunikacinei kompetencijai tobulinti.

  2. Parengtas elementoriaus projektas pirmos klasės mokiniams, besimokantiems tautinių mažumų mokyklose.

  3. Parengti ir išleisti lediniai tėvams: „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“, „Lietuvių kalba pradinėje mokykloje“, „Antroji kalba pradinėje mokykloje“.

  4. Papildyti skaitmeniniai mokymo šaltiniai (tekstiniai, garsiniai, vaizdiniai), parengti skaitymo užduočių komplektai.

  5. Organizuoti praktiniai mokymai ir konsultacijos mokytojams, kaip dirbti su atnaujintomis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programomis.

 3. Parengta ir patvirtinta „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ bendroji programa.

 4. Parengtas ir pradėtas įgyvendinti skaitymo gebėjimų ugdymo per visus dalykus priemonių planas.

  1. Organizuotos metodinės dienos „Kiek yra svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“. Jose aktualizuotos mokytojų ir kitų švietimo specialistų veiklos, reikalingos gerinant mokinių mokymosi pasiekimus per skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymą.

  2. Organizuoti mokymai mokyklų bibliotekų darbuotojams, siekiant išgryninti jų vaidmenis ugdant mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus.

  3. Parengta metodinė medžiaga mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimams ugdyti įvairių dalykų pamokose.

 5. Pagalba mokyklai integruojant aktualias temas į ugdymo turinį.

  1. Organizuoti mokymai mokytojams ir mokyklų bibliotekų darbuotojams „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“, kuriuose jie nagrinėjo medijų reikšmę demokratinėje visuomenėje, propagandos keliamas grėsmes ir rengė pamokų planus.

  2. Parengta medžiaga „Finansinio raštingumo ugdymo integravimas mokyklose“.

  3. Stiprinant mokyklų bendruomenių darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo kompetencijas, leisiančias geriau integruoti globaliojo švietimo temas į ugdymo turinį, parengti integruotų pamokų ir mokyklų veiklos planai, praktinės rekomendacijos mokytojams „Globalusis švietimas mokyklos gyvenime“.

  4. Įvairių dalykų mokytojams, integruojantiems etninę kultūrą organizuotos metodinės dienos „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“.

  5. Surengti mokymai savivaldybėse, tarptautinė konferencija, skirti prieglobsčio, migracijos ir integracijos problematikai aktualizuoti, tarpkultūrinei kompetencijai tobulinti, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimui stiprinti prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos srityje.

  6. Surengta Baltijos regioninė vasaros akademija, kuria buvo siekiama užtikrinti ET demokratinio pilietiškumo ugdymo ir švietimo apie žmogaus teises sklaidą, sustiprinti darbui su įvairove ir demokratinės kultūros kūrimui mokykloje reikalingas kompetencijas.

  7. Surengtos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės Valstybės pažinimo centre ir tarptautinė konferencija „Piliečio ugdymas: modernumo link“. Parengta mokomoji medžiaga „Pamokos Valstybės pažinimo centre“.

II. INICIJUOTI, KURTI IR DIEGTI UGDYMO INOVACIJAS

 1. Tarptautinės iniciatyvos ir projektai.

  1. Kartu su tarptautiniais partneriais kuriamas internetinis kompetencijų įsivertinimo įrankis, padėsiantis įvairių dalykų mokytojams įsivertinti turimos technologijomis grįsto mokymo kompetencijos lygį ir jos pažangą (Erasmus+ KA2 programos projektas MENTEP).

  2. Sukurta nacionalinė informacinė aplinka (ekosistema), susiejanti įsivertinimo įrankį ir įsivertinimo rezultatus su konkrečiomis mokytojų technologijomis grįsto mokymo kompetencijos tobulinimo galimybėmis (Erasmus+ KA2 programos projektas MENTEP).

  3. Parengta ir išbandyta 40 val. 4 modulių (duomenimis grįstas ugdymas, problemų sprendimas bendradarbiaujant, STEAM, geimifikacija) kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams (Erasmus+ KA2 programos projektas „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“).

  4. Kartu su partneriais iš Ispanijos, Portugalijos, Jungtinės Karalystės ir Austrijos sudarytas bendras visoms šalims mokytojų profesinių kompetencijų ir subkompetencijų aprašas (Erasmus+ KA2 programos projektas „Mokytojų profesinės kompetencijos bendroji sąranga“).

  5. Bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais, surinktos, išanalizuotos ir aprašytos gerosios STEAM ugdymo patirtys, parengta gerųjų STEAM ugdymo patirčių ataskaita ir gidas mokytojams (Mokymosi visą gyvenimą programos projektas M.A.R.C.H.).

 2. Suorganizuota paroda „Moderni mokykla“, kurioje galima buvo susipažinti su ugdymo turinio ir mokymo priemonių inovacijomis, plėtojamas švietimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimas ugdymo inovacijoms ir kokybei.

III. VYKDYTI UGDYMO TURINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMĄ

 1. Vadovėliai.

  1. Atnaujintas ir Ugdymo plėtotės centro direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. VK-24 patvirtintas Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo tvarkos aprašas, kuris nustato vadovėlio paskirtį, jo turiniui keliamus reikalavimus, vertinimo kriterijus ir procedūras, vadovėlių vertintojų atsakomybę, teises, pareigas, mokymus, konsultavimą ir darbo apmokėjimą;

  2. Atnaujinti vadovėlių ir mokymo priemonių turinio vertinimo kriterijai ir prašymo dėl bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio turinio įvertinimo vertinimo forma;

  3. Įvertinta 16 naujų vadovėlių, po kelių pakartotinių vertinimų 12 iš jų pripažinti tinkamais naudoti ugdymo procese. Kiekvieną vadovėlį vertino po 3 bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojus;

  4. Seminarai vadovėlių turinio vertintojams ir autoriams, kuriuose jie mokėsi atpažinti ir kurti užduotis, siejant jas su skirtingais užduočių pasiekimų lygmenimis bei tipais.

  5. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų atranka. Atrinkti 35 bendrojo ugdymo dalykų vadovėlio turinio vertintojai.

  6. Mokymai – konsultacijos vadovėlio autoriams ir leidėjams dėl atnaujinto Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo tvarkos aprašo ir vadovėlių medžiagos atitikties lietuvių kalbos ir literatūros bendrajai programai.

 2. Švietimo bendruomenių asociacijų veiklos.

  1. Organizuota Tarptautinės muzikos mokyklų asociacijos (EAS) ir Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos konferencija „Ieškant netikėtumų: kūrybiškumas ir muzikinio ugdymo inovacijos“.

  2. Siekiant tobulinti asociacijų narių kompetencijas, diegiant kokybišką ugdymo turinį ir stiprinti asociacijų organizacinius gebėjimus organizuotas Pedagogų bendruomenių asociacijų projektų finansavimo konkursas. Gautos 24 paraiškos, finansavimas skirtas 7 pedagogų bendruomenės asociacijoms.

IV. TOBULINTI MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLĄ

 1. Mokyklų veiklos tobulinimas

  1. Parengtos ir patvirtintos „Pagalbos mokykloms modelio gairės“, kuriomis vadovaujantis sukurta ir išbandoma pagalbos mokykloms po išorinio vertinimo sistema. Išbandyme dalyvauja 17 mokyklų veiklos tobulinimo konsultantų, bendradarbiaujama su 9 savivaldybėmis ir 25 mokyklomis.

  2. Organizuoti seminarai savivaldybių administracijų darbuotojams mokyklų veiklos tobulinimo ir savivaldybių švietimo pažangos stebėsenos ir skelbimo klausimais.

 2. Mokyklų direktorių pavaduotojų kvalifikacijos tobulinimas. Organizuoti mokymai mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui „Pedagoginės veiklos stebėsena“, kuriuose jie patobulino reflektavimo bei pokyčių valdymo, mokymosi proceso valdymo, ugdymo turinio planavimo kompetencijas.

 3. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo efektyvinimas. Stiprinant bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais dėl socialinės pilietinės veiklos organizavimo ir jos įvairovės didinimo, buvo organizuoti renginiai socialinei–pilietinei veiklai, jos sampratai, paskirčiai ir tikslams aptarti, apžvelgti gerąją mokyklų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo patirtį ir kylančius iššūkius.

V. VYKDYTI PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMĄ, INICIJUOTI IR VYKDYTI PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMAS.

 1. Dokumentų projektų rengimas.

  1. Pedagogų skaitmeninio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo programa.

  2. Reikalavimų pedagogų skaitmeninio raštingumo programoms aprašas.

 2. Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas.

  1. Kvalifikacijos tobulinimo programa dailės ir muzikos mokytojams „Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“, kurioje integruotos skaitymo ir rašymo temos.

  2. Kvalifikacijos tobulinimo programos vasaros kursams „Mokymasis tyrinėjant“.

  3. Kvalifikacijos tobulinimo programa „ Mokymasis tyrinėjant STEAM kontekste“ skirta technologijų, menų, pradinio ugdymo ir profesijos mokytojams.

 3. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai, vykdant Švietimo ir mokslo ministerijos pavedimus.

  1. Metų paskaita lituanistams „Apie intelektualią ir dvasingą iškalbą, kalbos turinį ir formą“.

  2. Seminarai savivaldybių švietimo srities darbuotojams „Pažanga švietime: situacijos analizė ir perspektyvos“.

  3. Rudens konferencija „2016–2017 mokslo metai: pamokos kitaip“.

  4. Seminarai savivaldybių administracijų švietimo padalinių vedėjams ir švietimo centrų vadovams.

CENTRO ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

 1. Iki 2016 m. birželio 30 d. Centrą sudarė 9 struktūriniai padaliniai (6 turininiai skyriai, 3 administraciniai). Atsižvelgiant į tai, kad Centras pagal 2016-04-27 Švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-380 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1289 „Dėl institucijų veiklos pertvarkymo plano pakeitimo“ perdavė vieną skyrių su 10 etatų Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai. Nuo 2016 m. liepos 1 d. Centrą sudaro 8 struktūriniai padaliniai (5 turininiai skyriai, 3 administraciniai).

 2. 2016 m. pabaigai Centro etatų skaičius 96. Centre dirba 65 pedagogai ir 39 specialistai bei darbininkai (104 darbuotojai, iš jų 8 vaiko priežiūros atostogose).

 3. 2016 m gruodžio mėnesį Centras pradėjo vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą, (įdarbinti 3 darbuotojai).

 4. Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 712,69 eurų.

CENTRO FINANSINIAI IŠTEKLIAI

 1. Biudžeto lėšos – 1 688 400 eurų.

 2. Pajamų įmokos (švietimo ir mokslo administravimo programos lėšos) – 22 059 eurų.

 3. Gautos lėšos iš įvairių fondų, tame tarpe užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų - 262 685,83 eurai

 4. ESF vykdytų projektų lėšos - 1 422 066,80 eurų.

Iš viso – 3 395 211,63 eurų.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.