PATVIRTINTA
Ugdymo plėtotės centro direktoriaus
2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. VK-11

 

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO
2016-UJŲ M. DARBO PLANAS

 

Priemonė Veiklos pavadinimas Atsakingas Įvykdymo terminas Planavimo dokumentas, kurį įgyvendina Rezultato rodiklis Numatomas pokytis Partneriai
1 Strateginis tikslas: Kurti ir diegti ugdymo turinio inovacijas, atliepiančias besimokančios visuomenės poreikius.
1.1. Užtikrinti kokybišką ugdymo turinio formavimo, vertinimo ir diegimo priemonių vykdymą. G.Kazakevičius
1.1.1. Ugdymo turinio formavimas ir diegimas Diegti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo Aprašo nuostatas.  L.Statauskienė I-IV ketv. ŠMM planas: Sustiprinti bendrųjų kompetencijų vaidmenį ugdymo turinyje ir jo aprūpinimą (3.2.1., 2.2.1.) Sukurtas pradinio ir pagrindinio ugdymo rezultatų konstruktas ir ugdymo turinio atnaujinimo gairės.   Sudarytos  sąlygos Bendrųjų programų atnaujinimui, parengti ir su tikslinėmis grupėmis apsvarstyti švietimą reglamentuojančių dokumentų projektai.   ŠMM, NEC, LEU
Parengti Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gaires L.Statauskienė I-IV ketv. ŠMM planas: Sustiprinti bendrųjų kompetencijų vaidmenį ugdymo turinyje ir jo aprūpinimą (3.2.1.) Parengtos bendrųjų programų atnaujinimo gairės Pasirengta bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo darbams ŠMM
Parengti ir pradėti įgyvendinti skaitymo gebėjimų ugdymo per visus dalykus priemonių planas L.Statauskienė
R.Šavareikaitė
I-IV ketv. ŠMM planas: Sustiprinti bendrųjų kompetencijų vaidmenį ugdymo turinyje ir jo aprūpinimą (3.2.1.) Parengtas ir pradėtas įgyvendinti skaitymo gebėjimų ugdymo per visus dalykus priemonių planas

Atlikti tyrimą „Ugdymo proceso kaita, nuo 2009 m. Lietuvoje įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas“, skirtą ugdymo turiniui atnaujinti A.Kalvaitis
Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija
( II-o skyriaus uždavinys 12.8)
Tyrimas „Ugdymo proceso kaita, nuo 2009 metų Lietuvoje įgyvendinant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas“. Tyrimo rezultatai naudojami Bendrųjų programų atnaujinimui.
Parengti Kaupiamojo vertinimo koncepcijos projektą ir organizuoti svarstymus su švietimo bendruomenėmis G.Kazakevičius
L.Statauskienė

ŠMM  planas: Įvesti kriterinį kaupiamąjį vertinimą ir mokymosi rezultatų pripažinimą (2.2.1.) Parengti subalansuotos mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo koncepcijos, orientuotos į įvairios mokymosi veiklos rezultatų kaupimą ir pripažinimą, įgyvendinimo projektą. Parengti socialinio emocinio kaupiamojo vertinimo kriterijai dorinio ugdymo dalykams.(Dalyvavimas ŠMM darbo grupėje)

Finansinio raštingumo integravimo galimybės bendrosiose programose ir priemonių bei šaltinių skirtų finansinio raštingumo ugdymui sąvado parengimas.

Darbas pagal ŠMM pavedimą Parengtas finansinio raštingumo integravimo galimybių  pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo apibendrintas.
Parengtas finansiniam raštingumui ugdyti priemonių bei šaltinių sąvadas.
Video transliacija ir parengti integruotų pamokų finansiniam raštingumui ugdyti pavyzdžiai.
Sukurta finansinio raštingumo rubrika Ugdymo sode ir pildoma.


Išbandytos IKT integravimo galimybės pradiniame ugdyme strategija


Parengta IKT diegimo ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme strategija

Organizuoti darbo grupių dėl pilietiškumo pagrindų ugdymo turinio atnaujinimo veiklas L.Statauskienė, R.Šavareikaitė I-IV ketv. ŠMM 2016–2018 m. strateginio veiklos plano programos „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas" (11–01), tikslo: suformuoti profesionalią mokytojų bendruomenę, uždavinio: paskatinti mokyklas bendrųjų kompetencijų ir santykių gerinimui priemonė Nr.03-02-01 sustiprinti bendrųjų kompetencijų vaidmenį ugdymo turinyje ir jo aprūpinimą. Organizuoti bent du susitikimai, parengtas Bendrojo ugdymo pilietiškumo pagrindų bendrosios programos atnaujinimo projektas

Globaliojo švietimo  (darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo) nuostatų integravimas į bendrąjį ugdymą D.Šablinienė II ketv.   LRV 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 patvirtinta  Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (133,179 p.) Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos 9 ir 10 p.    Įgyvendintas URM finansuojamas projektas "Globalusis švietimas mokyklos gyvenime", kurio metu: įvykdyti 1 mokymai (12 žm.); parengta ir paviešinta 18 pavyzdinių pamokų planų; organizuotas 1 renginys gerosios patirties sklaidai; vykdytos 3 tikslinės veiklos BUM; parengtos rekomendacijos dėl globaliojo švietimo temų integravimo į bendrojo BUM gyvenimą. Sustiprintos mokytojų ir mokyklų administratorių darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo kompetencijos, leisiančios geriau integruoti globaliojo švietimo temas į ugdymo turinį ir visą BUM gyvenimą. ŠMM A. Šimaitis; URM; VšĮ Humana People to People Baltic.
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose įtraukiant socialinius partnerius stiprinimas G.Tumosaitė I-IV ketv. LR Vyriausybės 2012–2016 m. programos 144,163 nuostatos; Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos 17.2; 19.2; 21.2 p. Suorganizuoti 3 renginiai ir parengtos rekomendacijos siekiant efektyvesnio BUM ir socialinių partnerių bendradarbiavimo. Paskatintas BUM ir socialinių partnerių bendradarbiavimas įgyvendinant socialines-pilietines valandas. LiJOT, JRD, asociacijos, jungiančios bibliotekininkus, muziejininkus.
Medijų ir informacijos raštingumo ugdymo plėtros veiklų vykdymas R.Jančiauskaitė II-IV ketv.  Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos 21.2 p.; LR Švietimo ir mokslo ministro 2015 08 13 d. įsak. nr. V-898
ŠMM planas. Įgyvendinamas Medijų ir informacinio raštingumo projektas. (3.2.2.)
Parengta 10 ekspertų-mokymų vadovų komanda, galinti vykdyti kvalifikacijos tobulinimą; 260 mokytojų po mokymų bus įgalinti ugdyti mokinių kompetencijas medijų ir informacijos raštingumo srityje. Užtikrinta ilgalaikė ir tvari medijų ir informacijos raštingumo ugdymo Lietuvos mokyklose sklaida. ŠMM  R. Jokimaitis; Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje.
Parengti lenkų ir rusų kalbų pasirenkamųjų dalykų programą 2–10 klasėms. D.Szejnicka, M.Bareikienė I–II ketv.
Parengtas lenkų ir rusų kalbų pasirenkamųjų dalykų programos 2–10 klasėms projektas.
ŠMM
Parengti gimtųjų kalbų (lenkų, rusų, baltarusių, vokiečių) bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo projektą  D.Szejnicka III–IV ketv.
Atlikti gimtųjų kalbų bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo parengiamieji darbai: ...
ŠMM
Parengti pirmosios ir antrosios užsienio kalbų mokymosi rezultatų aprašą (pagrindinis ir vidurinis ugdymas). D.Povilaitienė I-IV ketv.
Parengtas pirmosios ir antrosios užsienio kalbų mokymosi rezultatų aprašo (pagrindinis ir vidurinis ugdymas) projektas.
ŠMM
1.1.2. Mokinių pasiekimų vertinimo sistemos ugdymo procese plėtojimas ir diegimas Lietuvių kalbos ir literatūros PUPP programos atnaujinimas.
Parengiamieji darbai atnaujinant lietuvių kalbos standartizuotus testus pagal  Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programą.
Z.Nauckūnaitė I-IV ketv. ŠMM planas. Sustiprinti lituanistinį ir pilietinį ugdymą (3.2.2)
Parengta ir patvirtinta lietuvių kalbos ir literatūros PUPP programa Diegiamos vienodos lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, siekiant užtikrinti vienodas galimybes išmokti lietuvių kalbą visose Lietuvos mokyklose ŠMM Nida Poderienė,
NEC
Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė L.Statauskienė, R.Šavareikaitė I-II ketv. ŠMM 2016–2018 metų strateginis veiklos planas (programa Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (kodas 11–01)) 12 kvalifikacijos tobulinimo seminarų 8 dalykų meninio ugdymo mokytojams (pagal akredituotą KTP). 4 sričių tęstiniai renginiai su savarankiško darbo užduotimis, nagrinėjant 2015 metų brandos egzaminų kandidatų kūrybinio darbo aprašus. Kokybiškesnis menų BE vykdymas, geresni mokinių pasiekimai Menų brandos egzamino programos bendraautoriai, aukštosios mokyklos, mokytojai praktikai. Suderinta su ŠMM kuratore L. Rutkauskiene
Vykdyti mokinių technologinio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimo: technologijų brandos egzamino atvejo analizė, priemones L.Statauskienė, R.Šavareikaitė I-II ketv. ŠMM 2016–2018 metų strateginis veiklos planas (programa Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (kodas 11–01)) 3 kvalifikacijos tobulinimo seminarai technologijų mokytojams. Tęstiniai renginiai su savarankiško darbo užduotimis, nagrinėjant 2015 metų technologijų brandos egzamino kandidatų baigiamojo darbo aprašus. Kokybiškesnis technologijų BE vykdymas, geresni mokinių pasiekimai Suderinta su ŠMM kuratore D. Švelniene
Organizuoti metodinę konsultaciją „Pasirengimas menų ir technologijų brandos egzaminų 2016 metais įgyvendinimui“. L.Statauskiene, R.Šavareikaitė I-II ketv. ŠMM 2016–2018 metų strateginis veiklos planas (programa Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (kodas 11–01)) 1 konsultacija transliuojama internetu. Informuoti brandos egzaminų organizatoriai, meninio ugdymo mokytojai, menų brandos egzamino kandidatų vadovai, būsimi vertinimo komisijų nariai (311). Parengta BE įgyvendinimo klausimų-atsakymų suvestinė, patalpinta "Ugdymo sode". Mokytojams suteikta informacija kokybiškam menų ir technologijų BE vykdymui NEC, dr. Asta Ranonytė. Suderinta su ŠMM kuratorėmis - D. Švelniene, L. Rutkauskiene
Vykdyti pasirengimo muzikologijos brandos egzaminui pagal atnaujintą muzikologijos brandos egzamino programą veiklas L.Statauskienė, R.Šavareikaitė I ketv. ŠMM 2016–2018 metų strateginis veiklos planas (programa Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (kodas 11–01)) Konsultacija transliuojama internetu. Apmokyta per 20 specializuoto ugdymo krypties programas įgyvendinančių mokyklų muzikos teorijos ir literatūros mokytojų Mokytojams suteikta informacija kokybiškam muzikologijos BE vykdymui NEC, dr. Asta Ranonytė.
ŠMM Laima Rutkauskienė
1.1.3. Mokymosi priemonių kompetencijoms ugdyti kūrimas/atnaujinimas ir diegimas Parengti mokomųjų dalykų mokinių skaitymo gebėjimų ugdymo gerinimo veiksmų planą, organizuoti mokymai L.Statauskienė, R.Šavareikaitė

Parengtas planas, suorganizuoti mokymai Sustiprintas bendrųjų kompetencijų reikšmė ugdymo turinyje ŠMM
Išbandytos IKT integravimo galimybės pradinėse klasėse A.Rudienė,

ŠMM planas. Sustiprinti bendrųjų kompetencijų vaidmenį ugdymo turinyje ir jo aprūpinimą. (3.2.1)


Konsultuotos mokyklos (vadovai, mokytojai), kaip veiksmingai taikyti ugdymo plano nuostatas dėl mokinių krūvio reguliavimo R.Šavareikaitė II ketv. ŠMM planas. Sustiprinti bendrųjų kompetencijų vaidmenį ugdymo turinyje ir jo aprūpinimą. (3.2.1)

ŠMM A.Šuminienė
1.1.4. Metodinės ir dalykinės pagalbos mokytojams teikimas, siekiant gerinti ugdymo kokybę Veiksmų plano prieš prekybą žmonėmis švietimo priemonių įgyvendinimas R. Jančiauskaitė II-IV ketv. Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 m. programa; GRETOS rekomendacijos dėl 2005 m. ET konvencijos dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis nuostatų įgyvendinimas Informacinės-metodinės medžiagos dėl prekybos žmonėmis prevencijos susisteminimas ir viešinimas; 2 tiesioginių vaizdo transliacijų švietimo bendruomenei dėl prekybos žmonėmis prevencijos organizavimas. Vykdytas visuomenės švietimas dėl prekybos žmonėmis prevencijos
Plėtoti ir diegti  matematinį, gamtamokslinį ir  technologinį ugdymą (STEM)  bendrojo ugdymo mokyklose.  A.Gutauskaitė I-IV ketv. Lietuva 2030 Pateikti mokyklų STEM veiklos gerosios praktikos pavyzdžiai. Inovacijų kultūros formavimas plėtojant ir diegiant  matematinį, gamtamokslinį ir  technologinį ugdymą (STEM)  bendrojo ugdymo mokyklose. 
Darbui su įvairove mokykloje reikalingų kompetencijų tobulinimas G.Tumosaitė I-IV ketv. ŠMM planas. Dalyvauti tarptautinėje švietimo veikloje ir vykdyti tarptautinius susitarimus. ( 1.3.2.) 21-os Baltijos Tarybos bendras pareiškimas (pasirašytas 2015m. lapkričio 20 d.)  Surengta 1 tiesioginė vaizdo transliacija, skirta analizuoti pabėgėlių integracijos Lietuvoje klausimams; bendradarbiaujant su ET, Europos Vergelando centru ir ŠMM, suorganizuota Baltijos akademija, skirta Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokyklų komandų kompetencijų, reikalingų darbui su įvairove, tobulinimui. Sustiprintos mokytojų ir mokyklų bendruomenių kompetencijos darbo su įvairove ir demokratinės kultūros kūrimui reikalingos kompetencijos; užmegzti tarptautiniai bendradarbiavimo ryšiai tarp Baltijos šalių mokyklų bendruomenių. ET, Europos Vergelando centras ir ŠMM
Užtikrinti Anna Lindh prioritetinių fondo temų ir sukurtų švietimui aktualių produktų sklaidą G.Tumosaitė I-IV ketv. ŠMM planas. Įgyvendinti priemones, skirtas tautinių mažumų ir migruojančių šeimų vaikų švietimą 5 informacinių seminarų ir konferencijos, skirtų prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos Lietuvoje temai, suorganizavimas
Anna Lindh fondo Lietuvos tinklo organizacijos-narės
Koordinuoti ir organizuoti tradicinių „Menų dūzgių“ renginius: mokymąsi edukacinėse erdvėse įvairių dalykų mokytojams. L.Statauskienė, R.Šavareikaitė II ketv. ŠMM 2016–2018 m. strateginio veiklos plano programos „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas" (11–01), tikslo:suformuoti profesionalią mokytojų bendruomenę, uždavinio: paskatinti mokyklas bendrųjų kompetencijų ir santykių gerinimui, priemonė Nr.03-02-01 sustiprinti bendrųjų kompetencijų vaidmenį ugdymo turinyje ir jo aprūpinimą. Organizuoti įvadinis ir baigiamieji renginiai, vykdytos viešinimo priemonės. Mokytojai patobulins savo dalykines kompetencijas
1.1.5.Sustiprinti lituanistinį ir pilietinį ugdymą Organizuoti lituanistų ir istorikų forumą R.Šavareikaitė II ketv. ŠMM planas. Sustiprinti lituanistinį ir pilietinį ugdymą (3.2.2) Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 m. veiksmų planas ŠMM 2015–2017 metų strateginis veiklos planas (programa Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (kodas 11–01)
Surengtas forumas lituanistams ir istorikams apie tarpukario Lietuvos istorines kultūros asmenybes (80 dalyvių). Istorijos ir lietuvių kalbos mokytojai patobulins dalykines kompetencijas
Parengti ugdymo priemones, įgyvendinant Lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programas A.Rudienė, R.Šavareikaitė
Z.Nauckūnaitė
III–IV ketv. ŠMM planas. Įgyvendinti priemones, skirtas stiprinti tautinių mažumų ir migruojančių šeimų vaikų švietimą (3.3.5)
Parengtas 1 kl. vadovėlio (elementoriaus) lietuvių kalbai mokyti tautinių mažumų mokyklose projektas.
Tautinių mažumų mokyklos aprūpintos metodiniais leidiniais, kaip mokyti kalbos daugiakalbėje aplinkoje 3–4 klasėse.
Parengta metodinė medžiaga – lankstinukas tėvams dėl antrosios kalbos mokymo pradiniame ugdyme (lietuvių, lenkų, rusų kalbomis).
Parengti ilgalaikių interaktyvių planų pavyzdžiai darbui pagal naujas programas 5, 7, 9 klasėms.
Papildyti el. mokymosi šaltiniai (tekstiniai, garsiniai, vaizdiniai), parengti skaitymo užduočių komplektai.
Atlikta metodinės medžiagos ir užduočių komplektų, parengtų 5–10 klasėms pagal naują Lietuvių kalbos ir literatūros programą, sklaida.
Sistemiškai diegiamos vienodos lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, siekiant užtikrinti vienodas galimybes išmokti lietuvių kalbą visose Lietuvos mokyklose ŠMM Nida Poderienė,
Egidija Nausėdienė, Laima Jankauskienė
Palaikyti ir atnaujinti internetinę svetainę lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems Lietuvos ir užsienio lietuviškose mokyklose, palaikymas ir aktualios medžiagos rengimas R.Šavareikaitė III ketv. ŠMM planas: Sustiprinti lituanistinį ir pilietinį ugdymą (3.2.2) ŠMM 2015–2017 metų strateginis veiklos planas (programa Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (kodas 11–01) 1000 apsilankiusių svetainėje mokytojų Lietuvių kalbos mokytojai patobulins dalykines kompetencijas, sudarytos sąlygos lituanistinių mokyklų mokytojams informacijai gauti Regioniniai mokytojų švietimo centrai

Organizuoti Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferenciją R.Šavareikaitė III ketv. MM 2015–2017 metų strateginis veiklos planas (programa Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (kodas 11–01) 150 dalyvių Lietuvių kalbos mokytojai patobulins dalykines kompetencijas
1.1.6. Dalyvavimas darbo grupėse Dalyvauti darbo grupėje rengiančioje Lytiškumo ir rengimo šeimai programą. J.Sinicienė
V.Jonynienė
I-III ketv. ŠMM Parengta ir ŠMM patvirtinta programa

Formuojamojo ir kaupiamojo vertinimo koncepcijos kūrimas G.Kazakevičius
Š.Gerulaitis
V.Jonynienė
II-IV ketv. ŠMM Parengtas vertinimo konstruktas

Dalyvauti rengiant Mokyklų pažangos projektų konkurso nuostatus, projektų finansavimo sąlygų aprašą A. Morkūnienė II-IV ketv. ŠMM planas. Pasiruošti mokyklų pažangos projektų konkursams. (2.1.3.)
Organizuoti mokyklų pažangos konkursus.(2.1.4.)Dalyvauti tarptautinėje švietimo veikloje ir vykdyti tarptautinius susitarimus G. Tumosaitė I-IV ketv. ŠMM planas. (1.3.2.) Suorganizuota rotuojanti Baltijos šalių vasaros akademija (vasaros seminaras, organizuojamas kartu su Europos Taryba ir Wergeland‘o centru)
J.Strumskienė
1.2. Didinti kokybiškų mokymo(si) priemonių pasirinkimo galimybes.
1.2.1.Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas, atnaujinimas ir diegimas Dalyvauti tarptautinėse darbo grupėse, komisijose A.Lozdienė I-IV ketv. ŠMM planas Dalyvauta 2 Europos komisijos ET 2020 darbo grupės posėdžiuose, teikti siūlymai dėl skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų,.
Dalyvauta UNESCO konferencijoje, skaitytas pranešimas, teikti siūlymai darbo grupėje metu. Analizuoti ES dokumentai, pristatyta Lietuvos patirtis.
Dalyvauta EUN Ministerijų STEM darbo grupės posėdžiuose.
Sudarytos prielaidos naujų iniciatyvų iškėlimui
Naujų tarptautinių iniciatyvų perkėlimas į nacionalinę švietimo sistemą.
Teikiama informacija tarptautinėms organizacijoms apie situaciją Lietuvoje.
ŠMM
Suorganizuoti PKT mokymus ir parengti pamokų planų pavyzdžių geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymui istorijos ir geografijos pamokose.   Š.Gerulaitis I-IV ketv.
Suorganizuoti seminarai ir parengtos pamokos GIS taikymui geografijos pamokose.

Portalo emokyklos mokymosi išteklių peržiūra ir inventorizavimas. E.Sederevičiūtė
L.Statauskienė
I-IV ketv.
Atrinkta metodinė medžiaga ir paskelbta Ugdymo sode. Mokytojams paprasčiau rasti reikalingas SMP
Konkurso „Bebras“ metodinės medžiagos Sukurta ir paskelbta ir suorganizuota nacionalinė konferencija gerajai patirčiai apibendrinti A.Lozdienė, G.Čiapienė II-IV ketv. ŠMM planas. Kompiuterinio raštingumo renginių organizavimas. (3.1.8.3) Ekspertuotos ir paskelbtos UPC svetainėje 2015 metų II etapo užduotys;
Parengtos ir paskelbtos UPC svetainėje 2016 metų I ir II etapo užduotys
Tobulinama mokytojų ir mokinių informatinio mąstymo (computational thinking) kompetencija ŠMM, VU
Viešinti ugdymo turinio medžiagą Ugdymo sode. L.Statauskienė I-IV ketv.
Nuolat kaupiama ir atnaujinama ugdymo turinio medžiaga Ugdymo sode.

1.2.2. Mokymo priemonių tūrinio kokybės užtikrinimas Organizuoti vadovėlių ir kitų mokymo priemonių vertinimą E.Sederevičiūtė I-IV ketv. ŠMM planas. Sustiprinti bendrųjų kompetencijų vaidmenį ugdymo turinyje ir jo aprūpinimą Suorganizuotas 8 vadovėlių vertinimas. Mokiniai mokysis pagal kokybiškus vadovėlius, atitinkančius bendrąsias programas.
Rengti apžvalgas ir rekomendacijas vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams ir mokytojams. E.Sederevičiūtė III-IV ketv.
Parengta apžvalga „Kaip istorijos vadovėliai galėtų padėti ugdant pilietiškumą vykstant informaciniams karams“  ir rekomendacijos, remiantis Karo Akademijos sukurta Lietuvos istorijos pateikimo schema.
Parengta apžvalga „Kodėl ugdymo procese naudojami pratybų sąsiuviniai“.
Išsiaiškintas pratybų sąsiuvinių naudojimo tikslingumas ir galimos prielaidos jų kokybei vertinti.
Parengti kvalifikacijos tobulinimo programą, skirtą vadovėlių ir mokymo priemonių vertintojų kvalifikacijai tobulinti, ir organizuoti mokymus. E.Sederevičiūtė IV ketv. Valstybinė švietimo 2013–2022 m. strategija ( II-o skyriaus uždavinys 12.8) Parengta programa ir organizuoti 5 mokymai. Patobulintos vadovėlių autorių ir vertintojų kompetencijos.
2 Strateginis tikslas: Plėtoti kvalifikacijos tobulinimo sistemą. (11.01. VŠS įgyvendinimas)
2.1. Formuoti į kokybinius pokyčius orientuotą kvalifikacijos tobulinimo sistemos teisinę ir metodinę bazę.
2.1.1. Dokumentų projektų, susijusių su pedagogo karjeros raida, pedagogų kvalifikacijos tobulinimu ir kokybės užtikrinimu, rengimo, svarstymų ir diegimo procesų koordinavimas. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo tvarkos aprašo atnaujinimas B.Rutkauskienė
J.Monkevičienė
I-II ketv. ŠMM planas. Parengti 4 pedagogų kvalifikaciją, atestaciją ir kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančių dokumentų projektai.
(1.1.4 )
Nauja aprašo redakcija su programų įgyvendinimo stebėsena Dokumentai prisidės prie mokytojų prestižo didinimo
Parengti Pedagogų skaitmeninio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo programą. A.Vilimienė,
P.Leonavičius,
G.Čiapienė
I-IV ketv. ŠMM planas. Parengti 4 pedagogų kvalifikaciją, atestaciją ir kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančių dokumentų projektai.
(1.1.4 )
Parengta Pedagogų skaitmeninio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo programa, pateikta akreditacijai. Dokumentai prisidės prie mokytojų prestižo didinimo
 Siūlymų teikimas Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų ir Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų atnaujinimui S.Dinapienė
D.Bielinytė
II-IV ketv. ŠMM planas. Parengti 4 pedagogų kvalifikaciją, atestaciją ir kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančių dokumentų projektai
(1.1.4 )
Siūlymai nuostatų atnaujinimui Atestacijos nuostatų ir jais nustatytų procesų kaita
2.2. Diegti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo inovacijas.
2.2.1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų inicijavimas ir įgyvendinimas, operatyviai reaguojant į pokyčius Organizuoti inovacijų parodas R.Mazgelytė, E.Linkevičiūtė I, IV ketv. ŠMM planas. Pritaikyti švietimą informacinės visuomenės poreikiams. (3.1.8.)
Užtikrinti UPC veiklą. Organizuota švietimo inovacijų paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ (1.2.11.2)
Įgyvendinti informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų planą
Suorganizuota paroda Mokykla 2016. Dalyvaus 100 įmonių ir organizacijų, 150 lektorių, 5 tūkstančiai lankytojų. suorganizuota virš 100 edukacinių renginių.
Suorganizuota paroda Moderni mokykla Kaunas, 2016: virš 70 edukacinių renginių, 1000 dalyvių.
Sudarytos prielaidos susipažinti su turinio ir mokymo priemonių inovacijomis. Siekiama mokslo ir verslo bendradarabiavimo ugdymo inovacijoms ir kokybei. ŠMM, LITEXPO, Biuro pasaulis
Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo seminarus, atliepiančius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, mokyklų vadovams R.Šavareikaitė I-II ketv. ŠMM 2014–2016 metų strateginis veiklos planas (programa „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas" (kodas 11–01), priemonė 03-03-04) 50 mokyklų vadovų, patobulinusių kvalifikaciją Sudarytos sąlygos vadovų kompetencijoms tobulinti
Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo seminarus, atliepiančius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, pedagogams R.Šavareikaitė I-IV ketv. ŠMM 2014–2016 metų strateginis veiklos planas (programa „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas" (kodas 11–01), priemonė 03-03-04) 1000 pedagogų, patobulinusių kvalifikaciją Sudarytos sąlygos mokytojų kompetencijoms tobulinti
Vykdyti tradicinius vasaros kursus mokytojams ir mokyklų vadovams aktualiomis temomis L.Statauskienė, R.Šavareikaitė II ketv. ŠMM 2014–2016 metų strateginis veiklos planas (programa „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas" (kodas 11–01), priemonė 03-03-04)ŠMM 2014–2016 metų strateginis veiklos planas (programa „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas" (kodas 11–01), priemonė 03-03-04) 100 mokytojų, patobulinusių kvalifikaciją Sudarytos sąlygos mokytojų kompetencijoms tobulinti
Parengti vykdyti ESF projektą "Bendrojo ugdymo mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas" R.Šavareikaitė, E.Vekerotienė II-IV ketv. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Parengtas ir pateiktas ŠMM Projektinio pasiūlymo aprašas (iki gegužės 16 d.); Parengta ir pateikta ESF projekto paraiška. Sudarytos sąlygos mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui
Parengti vykdyti ESF projektą "Ilgalaikis mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir naujų specialistų pritraukimas į švietimo ir švietimo pagalbos veiklą" V.V. Jankūnienė II-IV ketv. ŠMM planas: Ilgalaikis mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir naujų specialistų pritraukimas į švietimo ir švietimo pagalbos veiklą. (1.1.2.1) Parengti atrankos kriterijai, projekto aprašas ir pateiktas tvirtinimui.

Parengti vykdyti ESF projektą "Mokytojų alternatyvių veiklos formų skatinimas" A.Mincienė II-IV ketv. ŠMM planas: Mokytojų alternatyvių veiklos formų skatinimas (1.1.2.2.) Parengti atrankos kriterijai, projekto aprašas ir pateiktas tvirtinimui.

Parengta Kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrajai programai įgyvendinti (II dalis) A.Vilutienė
A.Rudienė
I-IV ketv. ŠMM planas. Organizuoti bendrųjų kompetencijų ugdymą neformaliojo švietimo priemonėmis ( 3.2.3.) Parengta PKT programa
ŠMM T.Pūtys
LMNŠC, EKGT
Parengta metodinė medžiaga „Etninės kultūros ugdymo veiklos aprašai“ (Pamokų ciklas 5–6, 7–8, 9–10 kl.) A.Vilutienė I-IV ketv. ŠMM planas. Organizuoti bendrųjų kompetencijų ugdymą neformaliojo švietimo priemonėmis ( 3.2.3.) Parengta metodinė medžiaga Pagalba mokytojams, dirbantiems pagrindinėje mokykloje su su etninės kultūros tematika ŠMM T.Pūtys
LMNŠC, EKGT
2.2.2. Inovatyvių kvalifikacijos tobulinimo formų ir aplinkų tęstinumo užtikrinimas ir palaikymas Daugiafunkcių centrų veiklos palaikymas ir plėtojimas siekiant užtikrinti veiksmingą informavimą, konsultavimą ir tolygią plėtrą G. Tumosaitė I-IV ketv. LR Vyriausybės 2012–2016 m. programos nuostatos 172,174 p.Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos 3 ir 4 tikslai Įvykdytos 2 tiesioginės vaizdo transliacijos aktualiais klausimais; suorganizuotas 1 seminaras ir 1 tinklo susitikimas. Sudarytos prielaidos tolygiai daugiafunkcių centrų plėtrai ŠMM, LSA, KM, SAM, SADM, JRD, LEU
Organizuoti švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursą R.Šavareikaitė
G. Čiapienė
II-IV ketv. ŠMM 2016–2018 metų strateginis veiklos planas (programa „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“ (kodas 11–01), priemonė 03.02.01) Organizuotas konkursas, organizuoti vaizdo konferenciją ir bent vieną susitikimą su švietimo bendruomenių asociacijų vadovais ar atstovais Bus patobulintos asociacijos narių kompetencijos, diegiant kokybišką ugdymo turinį. Stiprinami asociacijų organizaciniai gebėjimai. ŠMM,
L.Rutkauskienė
Įgyvendinti projektų "Scientix3" "MENTEP", "M.A.R.C.H" veiklas dalyvauta kituose tarptautiniuose renginiuose, skirtuose IKT naujovių diegimui. A.Gutauskaitė
L.Statatsuskienė
R.Mazgelytė
G.Tumosaitė
I-IV ketv. ŠMM planas. Dalyvauti „European schoolnet“ tinklo ir kituose Europos Sąjungos projektuose. (3.1.8.2)


2.2.3. Didinti mokytojo profesijos prestižą Parengti 2 nauji bandomieji projektai V.Andrėkus
Švietimo ir mokslo ministro prioritetas
ŠMM planas: Didinti mokytojo profesijos prestižą. (1.1.4.)
Siūlymų teikimas mokytojo profesijos kompetencijos aprašo atnaujinimui  Atnaujintas mokytojo profesijos kompetencijos aprašas ŠMM, A.Razmantienė
Dalyvauti rengiant kvalifikaciją, atestaciją ir PKT reglamentuojančių dokumentų projektų rengime V.Andrėkus
Švietimo ir mokslo ministro prioritetas
ŠMM planas. Didinti mokytojo profesijos prestižą.(1.1.4.)
Parengti 4 pedagogų kvalifikaciją, atestaciją ir kvalifikacijos tobulinimą reglamentuojančių dokumentų projektai
Pateiktos pastabos rengiamiems dokumentams

Organizuoti atvirą akademinę metų paskaitą R.Šavareikaitė IV ketv. ŠMM 2014–2016 metų strateginis veiklos planas (programa „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas" (kodas 11–01) Organizuota tradicinė metų paskaita

2.3. Teikti pagalbą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo proceso dalyviams
2.3.1. Paslaugų teikėjų ir kvalifikacijos tobulinimo programų akreditacijos vykdymas Institucijų, vykdančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą veiklos išorinis vertinimas ir akreditavimas R. Korenkienė,
I. Šedeckytė-Lagūnavičienė
I - II ketv. ŠMM planas. Organizuoti ugdymo įstaigų išorinį vertinimą (2.2.2) Įvertintos 6 institucijos, vykdančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą Akredituotos institucijos turės teisę vykdyti PKT programas (pagal LR Švietimo įstatymą)
PKT veiklą vykdančių institucijų darbuotojų ir išorinio vertinimo ekspertų konsultavimas R.Korenkienė,
I.Šedeckytė-Lagūnavičienė
I - II ketv. ŠMM planas. Organizuoti ugdymo įstaigų išorinį vertinimą (2.2.2) 50 konsultacijų Kokybiškesnis PKT įstaigų įsivertinimo ir išorinio vertinimo procesas
Pateiktų programų vertinimo proceso ir akreditacijos vykdymas B.Rutkauskienė, R.Norkūnienė I-II ketv. PKT koncepcija, 18.3 p.  Įvertintos visos pateiktos programos Įtakos PKT paslaugų kokybę
2.3.2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesų stebėsenos vykdymas Mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų praktinės veiklos vertinimo organizavimas S.Dinapienė I-II ketv. ŠMM planas.
2.1.2 Organizuoti pretendentų į švietimo įstaigų vadovus, direktorių ir mokytojų kompetencijų ir praktinės veiklos vertinimą
Deleguoti 9 vadybos ekspertai, įvertinta 19 ŠMM pavaldžių mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų vadybinė veikla. Atestuota 19 ŠMM pavaldžių mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų
Pedagogų, siekiančių metodininko ar eksperto kvalifikacinės kategorijos praktinės veiklos vertinimo organizavimas D.Bielinytė I-II ketv. ŠMM planas. Organizuoti pretendentų į švietimo įstaigų vadovus, direktorių ir mokytojų kompetencijų ir praktinės veiklos vertinimą. (2.1.2) Įvertinta ne mažiau kaip 120 pedagogų, siekiančių metodininko ar eksperto kvalifikacinės kategorijos

Kasmetinės akredituotų institucijų apklausos vykdymas R. Korenkienė,
I. Šedeckytė-Lagūnavičienė
II ketv. Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 m. 3-ias strateginis tikslas Atlikta apklausa Akredituotos PKT institucijos paskatintos atlikti veiklos įsivertinimą, remiantis juo priimti sprendimus, užtikrinančius veiklos tobulinimą.

Informacijos, skelbiamos viešojoje erdvėje apie akredituotas kvalifikacijos tobulinimo programas, stebėjimas ir analizė  B.Rutkauskienė I-II ketv. PKT koncepcija, 18.6 p. , Atlikta duomenų analizė
Susisteminta informacija apie Kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą akredituotose įstaigose ir patalpinta į KTPRR ir "Ugdymo sodą"
Tikslesnė informacija apie PKT  paslaugas
Informacijos apie Nacionalinio lygio kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą rinkimas B.Rutkauskienė
E.Vekerotienė
II ketv.
III-IV ketv.
ŠMM planas.Skatinti mokytojų ir švietimo skyrių specialistų tobulėjimą.(1.1.3 )
Susisteminta informacija apie Kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą akredituotose įstaigose ir patalpinta į KTPRR ir "Ugdymo sodą" Tikslesnė informacija apie nacionalinio lygio programų vykdymą.
Organizuotas kokybiškas nacionalinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas
Akredituotos PKT institucijos
Konsultacijų teikimas bendrojo ugdymo mokykloms dėl  kvalifikacijos tobulinimo poreikių įsivertinimo V. Andrėkus IV ketv.
12 konsultuotų BU mokyklų

Švietimo konsultantų veiklos koordinavimas, švietimo konsultantų kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas. D. Verbiejienė, K.Pranienė I - II ketv. Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategijos 17.3 punktas 3 viešosios konsultacijos su švietimo konsultantais


2.3.3.Skatinti mokytojų ir švietimo skyrių specialistų tobulėjimą Koordinuoti veiklas su pradedančiaisiais pedagogais E. Linkevičiūtė I-IV ketv. ŠMM planas Suorganizuoti 4 susitikimai su pradedančiaisiais pedagogais iš visos Lietuvos.
Įteisinta pradedančiųjų mokytojų mentorių veikla.
Sudarytos prielaidos lengviau integruotis į pedagoginę bendruomenę pradedantiesiems pedagogams ŠMM, V.Bačkiūtė
Organizuoti 2 kompetencijų tobulinimo seminarai savivaldybių švietimo centrų darbuotojams A.Morkūnienė, R.Šavareikaitė III-IV ketv.
Suorganizuoti renginiai

Organizuotas kokybiškas nacionalinių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimas R.Šavareikaitė I-IV ketv.
Organizuoti PKT renginiai, pagal atskirai patvirtintą planą. Suorganizuoti mokytojų vasaros kursai.

Suorganizuoti 3 seminarus savivaldybių švietimo padalinių vedėjams ir specialistams valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo klausimais R.Šavareikaitė II ketv. ŠMM 2014–2016 metų strateginis veiklos planas (programa „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas" (kodas 11–01), priemonė 01-01-04 Suorganizuotas seminaras savivaldybių administracijų švietimo padalinių vedėjams ir švietimo centrų vadovams (150 dalyvių) Patobulintos žmogiškųjų išteklių valdymo, pokyčių valdymo kompetencijos.
Koordinuoti švietimo konsultantų tinklą ir organizuoti jų kvalifikacijos tobulinimą D.Verbiejienė I-IV ketv.
Vykdyta švietimo konsultantų apskaita ir koordinuotas jų kvalifikacijos tobulinimas Užtikrinamas konsultantų veiklos tęstinumas ir pagalbos įvairiais švietimui aktualiais klausimas priartinimas prie pedagogų visoje Lietuvoje
Suorganizuota konferencija savivaldybių politikams, švietimo padalinių vedėjams R.Šavareikaitė III ketv. ŠMM pavedimas

ŠMM, A.Aldakauskas
NMVA
3. Užtikrinti kokybe pagrįstą centro valdymą ir administravimą
3.1. Ugdymo plėtotės centro Personalo strategijos sukūrimas ir vykdymas
3.1.1. Tobulinti personalo valdymo sistemą, užtikrinti Centro veiklą/ Tobulinti Centro personalo valdymą Parengti aktualios teismų praktikos apibendrinimą viešųjų pirkimų srityje E. Paulauskaitė III ketv.
Parengtas aktualios teismų praktikos apibendrinimas viešųjų pirkimų srityje

Parengti aktualios teismų praktikos apibendrinimą bylose dėl darbo santykių teisinio reguliavimo E. Paulauskaitė III ketv.
Parengtas aktualios teismų praktikos apibendrinimas bylose dėl darbo santykių teisinio reguliavimo

Parengti rekomendacijas dėl viešojo pirkimo sutarčių, sudarytų iki 2016 metų, teisinės formos, įtvirtintų sąlygų ir vykdymo kontrolės tobulinimo A. Mincienė III ketv.
Parengtos rekomendacijos dėl viešojo pirkimo sutarčių, sudarytų iki 2016 metų, teisinės formos, įtvirtintų sąlygų ir vykdymo kontrolės tobulinimo

3.1.2. Tobulinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą Suorganizuoti mokymus darbuotojams apie autorių teisių apsaugą ir Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimus A. Mincienė II ketv
Suorganizuoti mokymai darbuotojams apie autorių teisių apsaugą ir Viešųjų pirkimo įstatymo pakeitimus

Suorganizuoti mokymus darbuotojams apie saugą darbe. V.Kimbrytė II ketv.
Suorganizuoti mokymai.

3.2. Stiprinti ir plėtoti sklandžią vidinę ir išorinę komunikaciją
3.2.1. Institucijos informacinių ir komunikacinių ryšių stiprinimas Informuoti švietimo bendruomenę apie UPC veiklą D.Drungilienė I-IV ketv. UPC strateginis planas Parengta ir paskelbta10 informacinių pranešimų, 50 naujienų, 30 Centro aktualijų elektroninio leidinio „Naujienlaiškis“ numerių (iš jų 7 teminiai), 5 reportažiniai filmai UPC, kaip organizacijos, žinomumas ir šalies pedagogų įtraukimas į vykdomas veiklas
"Mokytojo TV" veikimo modelio ir veiklų plėtojimas Ž. Gapšienė II - IV ketv. UPC strateginis planas Parengta ir paskalbta "Mokytojo TV" transliacijų programa, 2 naujienlaiškiai, įvykdytos 72 tiesioginės vaizdo transliacijos ir paviešinti vaizdo įrašai.60 tūkst. padidėjęs peržiūrų skaičius. Vykdytas švietimo bendruomenės informavimas-konsultavimas organizuojant tiesiogines vaizdo transliacijas UPC socialiniai partneriai, ŠMM
Atnaujinti mokyklų metodinių būrelių pirmininkų duomenų bazę R.Šavareikaitė II-III ŠMM 2015–2017 metų strateginis veiklos planas (programa Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (kodas 11–01) Atnaujinti duomenys Sudarytos sąlygos tiesiogiai bendrauti su minėta tiksline grupe Savivaldybių švietimo padaliniai
3.2.2. Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtojimas Plėtoti ryšius su švietimo bendruomenių asociacijomis per „Ugdymo sodo“ teikiamas galimybes D.Drungilienė, R.Šavareikaitė I-IV ketv. ŠMM 2016–2018 metų strateginis veiklos planas (programa „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas“ (kodas 11–01), priemonė 03-02-01) Skleidžiama švietimo bendruomenėms aktuali informacija, dalinamasi patirtimi, rengiamos diskusijos ir patalpinta apie 20 žinučių „Ugdymo sode“ ir UPC tinklalapyje. Švietimo asociacijų nariai turės galimybę bendrauti, bendradarbiauti ir tobulinti profesines kompetencijas
Bendradarbiaujant su lituanistų asociacijomis, organizuoti metų paskaitą lituanistams R.Šavareikaitė IV ketv. ŠMM 2015–2017 metų strateginis veiklos planas (programa Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (kodas 11–01) 100 mokytojų Bus pagerbti mokytojai, pasiekę gerų ugdymo rezultatų 2015–2016 m.m., patobulins profesines kompetencijas
Organizuoti veiklas pilietiškumo ugdymo, Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos tematika A.Morkūnienė, L.Statauskienė, R.Šavareikaitė I-IV ketv. ŠMM 2016–2018 m. strateginio veiklos plano programos „Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas" (11–01), tikslo: suformuoti profesionalią mokytojų bendruomenę, uždavinio: paskatinti mokyklas bendrųjų kompetencijų ir santykių gerinimui, priemonė Nr.03-02-02 sustiprinti lituanistinį ir pilietinį ugdymą.
2014 m. lapkričio 27 d. Bendradarbiavimo sutartis Nr.5SU-15/S-827/90 su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija ir Šaulių sąjunga
Dalyvauti ne mažiau kaip 10 darbinių susitikimų ir parengiamųjų veiklų
Organizuoti 2 renginiai
Vykdyti bendradarbiavimo veiklas pagal Bendradarbiavimo sutartį 2014 m. lapkričio 27 d. Nr.5SU-15/S-827/90 su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija ir Šaulių sąjunga Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Vykdyti bendradarbiavimo veiklas su  Goethe institutu Vilniuje S. Bitlieriūtė I-IV ketv. ŠMM 2016–2018 m. strateginio veiklos plano programos „Švietimo ir mokslo administravimas" (11–02), tikslo: užtikrinti veiksmingą švietimo valdymą nacionaliniu lygmeniu, uždavinio: užtikrinti veiksmingą dalyvavimą tarptautinių organizacijų švietimo programose, priemonę Nr.01-03-02Dalyvauti tarptautinėje švietimo veikloje ir vykdyti tarptautinius susitarimus. Dalyvauti ne mažiau kaip 3 darbiniuose susitikimuose ir parengiamosiose veiklose organizuojant seminarą „ Debatų organizavimo metodika aptariant valstybės gyvenimo aktualijas pamokose" ir kitas aptartas veiklas. Aptartos atliktos bendradarbiavimo veiklos ir suplanuotos tolesnio bendradarbiavimo veiklos
3.2.3. Įstaigos kultūros puoselėjimas Organizuoti tradicinius renginius Kolektyvo taryba IV ketv.
Suorganizuotos "Knygų kalėdos UPC"

3.3. Ugdymo plėtotės centro Buhalterijos strategijos sukūrimas ir vykdymas (nauja)

Įdiegti ir įsisavinti darbo užmokesčio modulį bendroje IS FVA programoje (dubliuojant Virra 3 DU programą), tuo būdu, visus duomenis apjungti į vieningą programą. R.Palaimienė I-IV ketv.
Skaičiuoti 115 darbuotojų darbo užmokestį nauja programa. Efektyvesnis Buhalterijos darbas
Visų projektų, tame tarpe tarptautinių ir ESFA, buhalterinę apskaitą tvarkyti  IS FVA programa, visas suvestines teikti centralizuotai iš programos. R. Palaimienė,     J. Navickienė I-IV ketv.

Pagerės duomenų valdymas.
4.Vykdyti kitas ŠMM deleguotas funkcijas
4.1.Koordinuoti suaugusiųjų valstybinės kalbos mokymo ir testavimo procesus
4.1.1. Koordinuoti procesus, susijusius su valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo egzaminų vykdymu Parengti ir pateikti NEC 15 valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų užduočių komplektų ir 5 Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų užduočių komplektus. Vykdyti konsultacijas besirengiantiesiems laikyti egzaminus ir valstybinės kalbos mokėjimo komisijų nariams. Atnaujinti 43 valstybinės kalbos klausymo testo užduočių įrašus. G.Jurgutavičiūtė I-IV Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 1688) Parengti ir pateikti NEC 15 valstybinės kalbos egzaminų užduočių komplektai ir 5 Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų užduočių komplektai; Vykdytos konsultacijos besirengiantiesiems laikyti egzaminus ir valstybinės kalbos mokėjimo komisijų nariams; Atnaujinti 43 valstybinės kalbos klausymo testo užduočių įrašai Kokybiško valstybinės kalbos testavimo užtikrinimas NEC, valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos
4.1.2. Dalyvauti Europos Sąjungos Europos mokyklos inspektorių komiteto veikloje.  Dalyvauti Europos Sąjungos Europos mokyklos vidurinio ugdymo inspektorių komiteto veikloje. V.Valiuškevičienė I-IV Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimas (kodas 11–02, priemonė 01-03-02 Dalyvauti inspektorių posėdžiuose; stebėti bakalaureato egzaminus raštu ir žodžiu; dalyvauti darbo grupėje dėl sustiprinto mokymo lietuvių kalbos programos parengimo; sukurti naują darbo grupę dėl lietuvių kalbos programos peržiūrėjimo. Įvykdyti tarptautiniai įsipareigojimai

Pasitelkus kitų, reikalingų pagal klausimyno klausimus, institucijų atstovus užpildyti klausimyną ir išsiųsti Europos Tarybos Demokratinio pilietiškumo ir dalyvavimo DGII direktoratui

S. Bitlieriūtė I-II ketv. ŠMM 2016–2018 m. strateginio veiklos plano programos „Švietimo ir mokslo administravimas" (11–02), tikslo: užtikrinti veiksmingą švietimo valdymą nacionaliniu lygmeniu, uždavinio: užtikrinti veiksmingą dalyvavimą tarptautinių organizacijų švietimo programose, priemonę Nr.01-03-02
Dalyvauti tarptautinėje švietimo veikloje ir vykdyti tarptautinius susitarimus.
Parengti išsamius atsakymus su komentarais ir gerosios praktikos pavyzdžiais į 30 klausimų Išsiųstas klausimynas su atsakymais iki 2016 m. gegužės 15 d. LMNŠC
4.1.3. Vykdyti priemones, skirtas mokyklų veiklos tobulinimui Mokyklų veiklos tobulinimas A. Morkūnienė II-IV ketv. ŠMM planas. Mokyklos bendruomenės telkimas ir bendrojo ugdymo kokybės gerinimas. (2.1.4.3) Įvykdytos 9 konsultacijos mokykloms, jų steigėjams dėl mokyklų veiklos tobulinimo
ŠMM, NMVA, NEC, ITC