UPC:: UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO (TOLIAU - CENTRAS) VEIKLOS TIKSLAS - dalyvauti kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį, užtikrinti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kokybę, vykdyti ugdymo turinio procesų šalyje stebėseną ir modernizavimą, kurti ir diegti ugdymo inovacijas bei teikti švietimo pagalbą.

CENTRO VEIKLOS UŽDAVINIAI:

 • dalyvauti kuriant visuomenės poreikius atitinkantį ugdymo turinį;
 • inicijuoti, kurti ir diegti ugdymo inovacijas;
 • vykdyti ugdymo turinio kokybės užtikrinimą;
 • tobulinti mokyklų, vykdančių ugdymo programas, veiklą;
 • vykdyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimą, inicijuoti ir vykdyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas.

CENTRAS, ĮGYVENDINDAMAS JAM PAVESTUS UŽDAVINIUS, VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

 • analizuoja ugdymo procesus ir inicijuoja ugdymo inovacijų diegimą;
 • dalyvauja kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį, koordinuoja ugdymo turinio pritaikymą skirtingų poreikių besimokančiųjų grupėms;
 • koordinuoja ir inicijuoja ugdymo metodinės medžiagos rengimą, paiešką, sisteminimą, diegimą ir sklaidą;
 • teikia informacinę, konsultacinę ir kitokią švietimo pagalbą švietimo teikėjams, vykdantiems ugdymo programas;
 • dalyvauja kuriant nuolatinio (nepertraukiamo) mokymosi ir pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą;
 • organizuoja pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
 • organizuoja ir vykdo mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimą;
 • organizuoja ir atlieka vadovėlių ir kitų mokymo priemonių tinkamumo naudoti ugdymo procese vertinimą;
 • teikia pasiūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių ir jų įgyvendinimo;
 • teikia konsultacines paslaugas ir švietimo pagalbą švietimo bendruomenei bei partneriams.

ĮGYVENDINTANT CENTRO VEIKLAS, ATSIŽVELGIAMA Į NUMATYTASLR VYRIAUSYBĖSPROGRAMOS PLANE PRIEMONES

 • 2.1.1 darbas: Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo aplinkos ir turinio atnaujinimas, pritaikant įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, integruojant darnaus vystymosi, kūrybingumo, verslumo ir STEAM kompetencijas.
 • 2.1.4. darbas: Kultūros ir meno paslaugų įvairovei skirtos aplinkos ir būtinų sąlygų užtikrinimas, siekiant įdiegti sociokultūrines naujoves, įsitraukti į tautinės tapatybės formavimą bei tarpkultūrinio dialogo plėtojimą.
 • 2.2.1. darbas: Priešmokyklinio ugdymo nuo 5 metų ir pradinio ugdymo nuo 6 metų įteisinimas ir plėtra.
 • 5.5.7. darbas: Santykių su Baltijos ir Šiaurės Europos valstybėmis, siekiant geresnės regiono integracijos ir regiono prekės ženklo įtvirtinimo tarptautiniu lygiu, plėtra.
 • 5.3.2. darbas: Visuomenės kritinio mąstymo ir atsparumo informacinėms grėsmėms stiprinimas, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas.
 • 5.3.2. darbas: Švietimo, kultūros ir mokslo institucijų stebėsenos ir veiklos vertinimo sistemos sukūrimas, orientuojantis į kokybės ir efektyvumo nuostatas.

SVARBIAUSIOS 2018 METŲ VEIKLOS, ĮGYVENDINANT CENTRO VEIKLOS UŽDAVINIUS

DALYVAUTI KURIANT VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTĮ UGDYMO TURINĮ

1. Pradinio ugdymo bendrosios lietuvių kalbos programos (2016) ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2016) diegimas.

Parengtas anotuotas metodinių ir literatūrologijos leidinių ir straipsnių, skirtų pradinių klasių mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti, sąvadas.

Parengti lietuvių kalbos ir literatūros programinių kūrinių tekstų šaltinių sąvadai „Rekomenduojamų kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai“ 5 ir 7 klasei.

Parengta medžiaga „Dalykinės ir metodinės medžiagos elektroniniai šaltiniai. Literatūrinis (kultūrinis) ugdymas“, skirta lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimui (9 komplektai).

Išleistas papildomas tiražas lietuvių kalbos elementoriaus „Mano abėcėlė“ I-II dalis, skirtas pirmos klasės mokiniams, besimokantiems mokyklose ugdymo programas vykdančiose tautinių mažumų kalbomis.

Parengtas anotuotas atvirųjų skaitmeninių lietuvių kalbos mokymosi išteklių sąvadas.

Parengta ir paskelbta „Lietuvių kaip paveldo kalbos programa“ Airijos formaliojo ugdymo mokykloms - „Lithuanian as a Heritage Language: short course“; parengtos ir paskelbtos mokinių veiklos vertinimo gairės mokytojams - "Guidelines for the ClassroomBased Assessment"; parengtas ir paskelbtas lietuvių kalbos mokymosi įsivertinimo žurnalas mokiniams - "Kaip aš mokausi lietuvių kalbos". Sudaryti "Lietuvių kaip paveldo kalbos kurso įsivertinimo kriterijų" aprašai.

Nuolat atnaujinama informacija ir metodinė medžiaga svetainėje „Let's be Friends“, skirtoje imigrantams ir užsienyje gyvenantiems lietuviams, besimokantiems lietuvių kalbos.

Parengta metodinė medžiaga, skirta kurčiųjų mokinių lietuvių kalbos gebėjimams ugdyti.

Nuolat atnaujinama informacija ir metodinė medžiaga svetainėje „Lituanistika mokykloje“ ir virtualioje mokymosi aplinkoje „Lituanistų avilys“, skirtoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijoms tobulinti. Parengta nuotolinio mokymo(si) „Lituanistų avilys 2018“ medžiaga: raštingumo, skaitymo gebėjimų, literatūros mokymo metodikos, rašinio mokymo ir vertinimo moduliai lietuvių kalbos mokytojams; organizuotos konsultacijos: raštingumo (428 dalyviai), literatūros mokymo metodika (713 dalyviai), rašinio mokymas ir vertinimas (980 dalyviai), skaitymo gebėjimų ugdymas (326 dalyviai).

2. Ugdymo turinio atnaujinimas ir išbandymas.

Organizuotas švietimo forumas Ugdymo turinio kaita: užsienio patirtis sprendimams Lietuvoje, kuriame aptartos ugdymo turinio kaitos kryptys ir patirtys, diskutuota, kokio ugdymo turinio reikia Lietuvai, kaip lūkesčius paversti praktika.

Parengti ir pateikti siūlymai Ugdymo turinio atnaujinimo gairių projektui.

Atliktas lietuvių kalbos, pilietinio ugdymo, ekonomikos ir verslumo, geografijos, istorijos, fizikos, astronomijos, chemijos, biologijos, matematikos, informacinių technologijų, sveikatos ir kūno kultūros, šokio, muzikos, dailės, teatro, technologijų bendrųjų programų vertinimas pagal EBPO kriterijus.

Surinkta informacija apie kai kurių užsienio šalių mokyklose (Suomijos, Estijos, Lenkijos, Australijos, Airijos) mokomiesiems dalykams skiriamą ugdymo valandų skaičių.

Parengti siūlymai dėl ugdymo programų trukmės galimybių Lietuvoje.

Įvykdyta 10 užsienio šalių (Estijos, Lenkijos, JAV, JK, Bulgarijos, Vokietijos, Austrijos, Izraelio) ugdymo patirties pristatymų įvairių dalykų mokytojams.

Įvykdytas viešųjų konsultacijų ciklas įvairių dalykų mokytojams (15 viešųjų konsultacijų - 600 dalyvių).

Įvykdytos projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ veiklos: parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Informatikos mokymas(is) pradinėse klasėse“ ir organizuoti mokymai projekto 10 mokyklų komandoms; parengta 10 pradinio ugdymo informatikos ilgalaikių planų pavyzdžių, organizuoti 4 renginiai „Pradinio ugdymo informatikos turinį kuriame ir išbandome kartu“(204 dalyviai), organizuotas projekto pirmojo etapo baigiamasis renginys (135 dalyviai), parengtas pradinio ugdymo Informatikos bendrosios programos projektas, parengta metodinė medžiaga: ugdomųjų veiklų pavyzdžiai, sąvokų žodynas.

Vykdytos projekto „Integruoto gamtos mokslų kurso programos 5–8 klasėms išbandymas“ veiklos: išbandytas integruoto gamtos mokslų kurso programos projektas 5-oje ir 6-oje klasėse, organizuoti seminarai, kūrybinės dirbtuvės, parengti pamokų planavimo ir užduočių pavyzdžiai, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai 60-ies mokyklų komandoms, sukurtos projekte dalyvaujančių mokyklų erdvės virtualioje bendradarbiavimo aplinkoje.

3. Priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimas.

Parengtas ir išleistas metodinis leidinys pedagogams ir tėvams „Penkerių-šešerių metų vaikų raidos ir ugdymo ypatumai“

4. Pagalba mokyklai integruojant aktualias temas į ugdymo turinį.

Aktualizuota Medijų ir informacinio raštingumo mokykloje tematika, akredituota tęstinė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Audiovizualinių medijų raštingumas: kūrybinių praktinių gebėjimų ugdymas“ ir suorganizuoti 3 mokymai, juose dalyvavo 78 mokytojai. Parengta informacinė medžiaga apie pagrindinio ugdymo medijų ir informacinio raštingumo pasiekimus, jų vertinimo kriterijus, įgyvendinimo būdus ir priemones.

Įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, parengtas metodinis leidinys „Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai paauglystėje. Patarimai mokytojui“.

Parengti metodiniai leidiniai „Pagarbos kitoniškumui ugdymas pradinėse klasėse“.

Parengta informacinė medžiaga apie pagrindinio ugdymo ekonomikos ir verslumo, finansinio raštingumo, pilietinio ugdymo, sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo pasiekimus, jų vertinimo kriterijus, įgyvendinimo būdus ir priemones.

Sukaupta ir susisteminta metodinė medžiaga, skirta antikorupciniam ugdymui.

Įgyvendinant nacionalinę kvalifikacijos tobulinimo programą „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ surengti 8 tęstiniai mokymai nacionalinio saugumo, gynybos ir medijų raštingumo temomis (213 dalyviai), parengta metodinė medžiaga: ilgalaikiai planai, mokymo priemonė „Idėjos ugdymui: kaip atskleisti medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo temas“.

Parengtas užsienio kalbos (rusų) abstrakčiųjų sąvokų raiškos aprašas. Parengtos antrosios užsienio kalbos sakytinės sąveikos ir raiškos pasiekimų vertinimo ugdymo procese rekomendacijos.

Parengta turinys ir metodinė medžiaga 3-ims didaktiniams vaizdo filmams, skirtiems doriniam ugdymui. Parengtos metodinės gairės „Biblijos - Šventojo Rašto skaitymo gebėjimų ugdymas tikybos pamokose. Katalikų tikybos Bendrosios programos (2008, 2011) mokinių pasiekimai ir ugdymo gairės 1–12 klasėse“.

Parengta 10 istorijos vaizdo pamokų ir užduotys, skirtos 8–12 klasių mokinių bendrosioms ir dalykinėms kompetencijoms bei aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti.

Parengtas pamokų ciklas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-ečiui paminėti (20 vaizdo transliacijų).

Parengta metodinė medžiaga gamtos mokslų mokytojams „Mokinių tiriamosios veiklos pavyzdžiai“ ir „Cheminės medžiagos mokykloje“.

Migrantus ir tautines mažumas į Lietuvos švietimo sistemą surengti tęstiniai mokymai pradinių klasių mokytojams (78 dalyviai) bei lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems daugiakalbėje aplinkoje (175 dalyviai). Parengti 2 metodiniai leidiniai pradinio ugdymo ir lietuvių k. ir literatūros bei kitų dalykų mokytojams ir informacinis leidinys tėvams. Surengti du pažintiniai vizitai į Lenkiją ir Estiją (31 dalyvis). Parengtas mokymosi šaltinių sąvadas.

Parengtas informacinis leidinys „Pirmieji žingsniai. Iš užsienio atvykstančiųjų / grįžtančiųjų ugdymas“ (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis).

Stiprinant specialiųjų ugdymosi poreikį turinčių vaikų įtrauktį į švietimo sistemą, remiantis užsienio šalių patirtimi (Izraelis, Lenkija) surengti ilgalaikiai mokymai Lietuvos mokytojams (184 dalyviai), pažintinis vizitas į Izraelį švietimo specialistams (8 dalyviai). Suburtas A. spektro mokyklų tinklas bei kuriamas modelis, kaip ugdyti autizmo spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus, išverstos ir išleistos knygos (anotacijos):
S. Freeman, G.Begun, K.Hayashida, T.Paparella knygą „Kaip pagerinti vaikų socialinį elgesį“,
Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros leidinys „Ikimokyklinis įtraukusis ugdymas“

Parengtas vaizdo konsultacijų ciklas .

INICIJUOTI, KURTI IR DIEGTI UGDYMO INOVACIJAS

1. Švietimo inovacijų sklaida.

Suorganizuota paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ : įvyko 100 edukacinių renginių; atvyko 2903 lankytojai; inovacijas pristatė 27 įmonės ir organizacijos.

Suorganizuota paroda „Mokykla 2018“ : įvyko 166 edukaciniai renginiai, 130 iš jų suorganizavo arba kuravo UP, dalyvavo 4800 dalyvių; į parodą atvyko 16500 lankytojų.

Organizuoti du inovacijų forumai (200 dalyvių), kuriuose buvo pristatomos skaitmeninės mokymo priemonės ir skaitmeniniai mokymo įrankiai.

2. Tarptautinių projektų ir iniciatyvų įgyvendinimas.

Pasirašyta Ugdymo plėtotės centro ir Lenkijos švietimo plėtros centro (lenk. Ośrodek Rozwoju Edukacji) deklaracija dėl bendradarbiavimo švietimo srityje. Pasirašytame sutarime numatyta, kad bendradarbiavimas apims ugdymo turinio ir programų tobulinimą, mokymo priemonių rengimą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą ir mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties užtikrinimą.

Įgyvendintas tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Mokome sėkmei“ su Britų Taryba. Vykdyti 3 ilgalaikiai mokymai „Mokome sėkmei“, dalyvavo 146 mokytojai, nuotolinius mokymus tęsia 90 mokytojų, iš viso 236.

Įgyvendinami tarptautiniai projektai: „STEM school label“, „STEAM capacity building“, "STEM PD Net", "Stimulating Creativity and Innovation in the Classroom/ Mobile Devices in Education", "TeachUP - TEACHer Upskilling Policy experimentation", "Scientix 3", "Science on stage", "Teaching ICT with inquiry"), orientuoti į mokytojų kompetencijos tobulinimą ir ugdymo turinio, susijusio su STEAM, plėtrą. Parengti intelektiniai produktai, skirti STEM mokyklų pedagogų kvalifikacijai tobulinti. Ir Lietuvoje sukurtas intelektinis produktas, skirtas mokinių STEM kompetencijoms ugdyti. Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ir nuotoliniai kursai „STEAM gebėjimų tobulinimas“, organizuoti mokymai, moderuoti nuotoliniai internetiniai kursai „Formuojamasis vertinimas praktiškai - ar mano mokiniai mokosi?“ "Media lab for bridging cross border gaps", kurio tikslas parengti priemonių paketą skirtą medijų raštingumo stiprinimui jaunimo tarpe.

Bendradarbiauta užsienio lietuvių švietimo srityje - vykdytos nuolatinės vidurinio ugdymo inspektoriaus pareigos pagal Europos mokyklų konvenciją.

3. Nacionalinių projektų ir iniciatyvų įgyvendinimas.

2018 m. gegužės 30 d. pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 sutartis.

2018 m. gegužės 31 d. pasirašyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 sutartis.

Įgyvendinamos projekto veiklos „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001)

Įgyvendintas nacionalinis projektas „Pažink valstybę“. Projekto veiklose sprendžiant aktualias viešojo gyvenimo problemas dalyvavo 97 mokyklų mokytojai, daugiau kaip 2000 mokinių, organizuoti vizitai į 13-ka valstybės institucijų Vilniuje, parengtas elektroninis leidinys „Pilietinis ugdymas: mokyklų patirtys“.

VYKDYTI UGDYMO TURINIO KOKYBĖS UŽTIKRINIMĄ

1. Vadovėlių vertinimo organizavimas.

Įvertinta 19 naujų bendrojo ugdymo dalyko vadovėlių.

Virtualioje vadovėlių vertinimo aplinkoje pradėti nuotoliniai mokymai bendrojo ugdymo dalyko vadovėlių turinio vertintojams. Virtualioje vadovėlių vertinimo aplinkoje registruoti 75 vadovėlių vertintojai.

Organizuotos konsultacijos-susitikimai lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlių autoriams ir leidėjams.

Atnaujinti vadovėlių vertinimo kriterijų aprašai.

Parengtos metodinės medžiagos rengimo ir vertinimo gairės.

Organizuoti mokymai bendrojo ugdymo dalyko vadovėlių turinio vertintojams. Aptarta, kaip atpažinti ir suprasti lyčių stereotipus vadovėliuose ir kituose mokymo priemonėse, pateikti patarimai, į ką atkreipti dėmesį, rengiant mokymo medžiagą, kad būtų išvengta neigiamų lyčių stereotipų, nešališko mergaičių ir berniukų vaizdavimo.

2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo vykdymas.

Akredituotos 67 kvalifikacijos tobulinimo programos: iš jų 43 prilygintos akredituotoms, 22 vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, 2 nacionalinės programos.

Atlikta 14 kvalifikacijos tobulinimo programų 29 renginių kokybės stebėsena. Atlikta 5 ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų dalyvių mokyklų vadovų apklausa, parengta tyrimo ataskaita.

3. Tyrimų vykdymas.

TOBULINTI MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLĄ

1. Sisteminės pagalbos mokykloms po išorinio vertinimo diegimas.

Sistemiškai po mokyklų išorinio veiklos vertinimo konsultuotos 75 mokyklos (iš jų 13 - tautinių mažumų dėstomosiomis kalbomis), iš viso suteiktos 238 konsultacijos. Rezultatas - siekiant duomenimis grįstos mokyklos vadybos ir mokinių pasiekimų gerinimo, remiantis išorinio vertinimo duomenimis ir įtraukiant mokyklų bendruomenes bei steigėjus, parengti mokyklų veiklos tobulinimo planai. Pasibaigus mokyklų konsultavimo procesui tautinių mažumų mokyklose, surengtas tikslinis refleksijos renginys, kuriame dalyvavo mokyklų vadovai, konsultantai ir savivaldybių atstovai.

2. Savivaldybių administracijų darbuotojų kompetencijų plėtojimas.

Savivaldybių švietimo pažangos klausimais organizuoti 3 renginiai savivaldybių administracijų darbuotojams, išplėtotos jų kompetencijos švietimo pažangos sampratos ir ataskaitų rengimo klausimais. ŠVIS ataskaitas paskelbusių savivaldybių skaičius - 16. Parengtos dvejos paviešintų ataskaitų apžvalgos ir rekomendacijos.

Mokyklų veiklos tobulinimo klausimais siekiant mokinių pasiekimų gerinimo - suorganizuoti 2 seminarai, kurių metu išplėtotos savivaldybių administracijų darbuotojų kompetencijos dėl savivaldybės indėlio teikiant mokymosi pagalbą ir mokyklų veiklos tobulinimo planų įgyvendinimo. Teiktas nuolatinis informavimas - konsultavimas mokyklų veiklos tobulinimo klausimais. Iš viso įsitraukusių savivaldybių skaičius - 60.

3.Mokyklų veiklos tobulinimui skirtų išteklių telkimas, sisteminimas, viešinimas.

Surinkta, susisteminta ir vartotojams patogiu būdu pateikta ir nuolat atnaujinama informacija mokyklų veiklos tobulinimo klausimais tam skirtoje informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ skiltyje Ištekliai mokyklų veiklos tobulinimui.
Mokyklų veiklos tobulinimo klausimais plėtotos mokyklų veiklos tobulinimo konsultantų ir regioninių švietimo centrų atstovų kompetencijos. Su švietimo centrų vadovų asociacijos atstovais aptarti mokyklų veiklos tobulinimo, metodinės veiklos organizavimo klausimai.

Parengtas ir patvirtintas Mokyklų vadovų mentorystės veiklos aprašas, bei vaizdo medžiaga apie mentorystės taikymą teikiant pagalbą mokyklų vadovams.
Palaikomas 15 mentorių tinklas. Trys mentoriai konsultavo 6 vadovų grupes pagal programą „Vadybinio darbo pagrindai: įvadiniai vadybos mokymai naujai paskirtiems vadovams“.

Parengta 15 konsultantų dėl pamokos tobulinimo diegiant kolegialaus grįžtamojo ryšio metodiką mokyklose. Konsultuotos 4 mokyklos. Organizuoti 2 renginiai konsultacijų aptarimui ir rekomendacijų dėl metodo diegimo parengimui.

Parengtas atnaujintas bendrųjų ugdymo planų projektas. Atlikta kiekybinė bendrojo ugdymo mokyklų apklausa ir 2 sutelktosios (focus) grupės (dalyvavo 8 švietimo įstaigų vadovų asociacijų, kitų suinteresuotųjų grupių atstovai), parengtos tyrimo ataskaitos dėl mokymosi pagalbos teikimo gerinant mokinių pasiekimus ir bendrųjų ugdymo planų atnaujinimo.
Surengtos 6 viešosios konsultacijos „Kaip užtikrinti veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“ (per 500 dalyvių).

4.Švietimo įstaigų vadovų rezerve esančių asmenų kompetencijų tobulinimo organizavimas.

Mokyklų vadovų ir pedagogų vadybinių kompetencijų tobulinimui įgyvendintos penkios mokymų programos. Įvyko 6 mokymai, kuriuose iš viso dalyvavo 137 asmenys.
Sukurtos tikslinės UPC tinklalapio ir Mokytojo TV skiltys, kuriose pateikiama aktuali informacija mokyklų vadovams, ar ketinantiems jais tapti.

5.Mokyklų bendruomenių kompetencijų, reikalingų darbui su įvairove, plėtra (romų ir migrantų vaikų įtraukties didinimas).

Konsultuotos 3 bendrojo ugdymo mokyklos įgalinant kryptingam darbui su romų šeimomis. Parengta vaizdo medžiaga apie romų istoriją ir holokaustą. Išplėtotos kompetencijos darbui su romais devynerių bendrojo ugdymo mokyklų atstovų (38 žmonės). Išplėtotos ugdytojų kompetencijos dėl lietuvių kalbos mokymo (25 mokymų dalyviai).

Surengtos konsultacijos 3 pabėgėlių vaikus priimančioms mokykloms ( iš viso 14 konsultacijų).

6.Priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai, įgyvendinimas.

Surengta tiesioginė transliacija internetu Mąstau, todėl nesiunčiu - kaip mokytojai gali padėti mokiniams išvengti sekstingo spąstų?“. Parengta mokytojams skirta informacija ir rekomendacijos, kaip organizuoti mokyklose veiklas, skirtas prevencijos dėl prekybos žmonėmis, klausimais.

VYKDYTI PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMĄ, INICIJUOTI IR VYKDYTI PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMAS.

1. Nacionalinių ir tarptautinių konferencijų organizavimas.

Organizuota prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos konferencija „Tvari(f) Frankofonija: mokytojo vaidmuo“. Dalyvavo 114 prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų.

Lietuvos mokslų akademijoje organizuota konferencija „Sveikatos ugdymo aktualijos: mokslininkai- mokykloms“. Dalyvavo180 dalyvių.

Surengta konferencija „Mūsų mokytojai - Daukantas ir Vydūnas“. Dalyvavo 163 dalyviai, iš jų 30 dalyvių, atvykusių iš užsienio lietuviškų mokyklų ir konferencija „Mūsų valstybė: atramos ir perspektyvos“ (79 dal.).

Organizuota konferencija „Lietuvos a. spektro vaikai: įtraukti ar atskirti?“, kurioje patirtimi dalijosi Lenkijos, Australijos, Izraelio ekspertai. Dalyvavo 120 dalyvių.

Organizuota metinė švietimo konferencija Vilniuje „Pakeliui siekiant bendro tikslo - visos mokyklos geros!“, 150 dalyvių.

Surengta metų paskaita lituanistams „Vasario 16-osios aktas: iššūkiai šimtmečiui“, 120 dalyvių.

2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų vykdymas.

Organizuoti vasaros kursai mokytojams ir mokyklų vadovams tema „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“, 168 dalyviai.

Organizuoti ilgalaikiai mokymai menų ir technologijų mokytojams (1030 dalyviai), mokyklų vadovams (47 dalyviai), dorinio ugdymo (69 dalyviai), informacinių technologijų (71 dalyvis), sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (44 dalyviai), mokymai-konsultacijos priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams (140 dalyvių).

Organizuoti mokymai pagal 8 akredituotas programas: „Matematinis ugdymas geroje mokykloje“, „Finansinis ir mokesčių raštingumas: ką turėtų žinoti pedagogai“, "Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo", "Rėdos ratas: tradicijos ir šiuolaikiškumas", "Patyriminis mokymasis: idėja - veiksmas - aiškiai suvokta ir įvertinta patirtis", Kvalifikacijos tobulinimo programa "Informatikos mokymas(is) pradinėse klasėse", "Mikrokompiuterio panaudojimo galimybės ugdymo procese", "Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai".

Organizuotos 6 viešosios konsultacijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems pagrindinėje mokykloje.

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) vyko bendrųjų kompetencijų mokymai, kuriuose dalyvavo 832 dalyviai, 39 mokyklose vyko mokymai mokyklų komandoms pagal 15 mokymų temų. Iš viso mokymai baigti 57 grupėse iš 61, juose dalyvavo 683 mokytojai. Įvyko 8 stažuotės Lietuvos mokyklose, jose dalyvavo 22 mokytojai.

CENTRO IŠTEKLIAI

1.Centro žmogiškieji ištekliai

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. Centrą sudarė 8 struktūriniai padaliniai
Centre metų pabaigoje dirbo 87 darbuotojai.
Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis neatskaičius mokesčių - 819,75 eurų.

2.Centro finansiniai ištekliai

Biudžeto lėšos - 1 171 000 eurų ir tiksliniams papildomiems ŠMM pavedimams vykdyti per 2018 metus gavome - 558 212,09 euro, iš viso 1 729 212,09 eurų.
Pajamų įmokų „Asignavimų valdytojo pajamų įmokos“ programoje surinkome - 29960 eurų.
Gautos lėšos veikloms vykdyti iš įvairių fondų, tarp jų užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų - 256 716,84 eurai.
ES SF investicijos per 2018 m. - 2 665 283,23 euro.
Iš viso - 4 681 172,16 eurų.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.