Apie mus

English

Ugdymo plėtotės centras yra švietimo pagalbos įstaiga.

Centro misija – užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo turinio kokybę, būtiną tvariai šalies pažangai.

Centro veiklos uždaviniai:

  • dalyvauti kuriant visuomenės poreikius atitinkantį ugdymo turinį;
  • inicijuoti, kurti ir diegti ugdymo inovacijas;
  • vykdyti ugdymo turinio kokybės užtikrinimą;
  • tobulinti mokyklų, vykdančių ugdymo programas, veiklą;
  • vykdyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimą, inicijuoti ir vykdyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas.

Ugdymo plėtotės centras yra atsakingas už labai svarbias švietimo pagalbos mokytojui, mokyklai sritis, plėtoja bendrojo ugdymo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, atlieka vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, vykdo svarbius ES struktūrinės paramos projektus, bendradarbiauja su dalykų mokytojų asociacijomis ir kitais socialiniais partneriais.

Ugdymo plėtotės centras 2015 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1016 „Dėl institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ penkeriems metams akredituotas vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Jis akredituotas pagal šias vertinimo sritis:

  • I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalis: „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“;
  • II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalis: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba“.

Istorija:

1945 m. buvo įkurtas Respublikinis pedagoginis kabinetas prie Švietimo ministerijos. 1950 m. šis kabinetas pertvarkytas į Respublikinį mokytojų tobulinimosi institutą, kurio pagrindinė funkcija – pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir mokytojų rengimas. 1990 m. atkūrus mūsų valstybės nepriklausomybę, institutas pertvarkomas į Lietuvos mokytojų tobulinimosi institutą, o 1995 m. į Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutą. 1999 m. institutas reorganizuojamas į Pedagogų profesinės raidos centrą (PPRC). Šio centro pagrindiniai veiklos tikslai buvo skleisti švietimo reformos idėjas ir naujoves, vykdyti strateginius šalies kvalifikacijos tobulinimo projektus bei programas, rengti konsultantus regionams, organizuoti ir koordinuoti metodinę veiklą, rengti metodines priemones ir kt.

1958 m. buvo įkurtas Mokyklų mokslinio tyrimo institutas, kuris vėliau buvo reorganizuotas į Pedagogikos mokslinio tyrimo institutą, dar vėliau – į Pedagogikos institutą, o jį reorganizavus, 2001 m. įkurtas Švietimo plėtotės centras (ŠPC). Pagrindiniai ŠPC uždaviniai buvo rengti ir diegti bendrojo ugdymo turinį reglamentuojančius dokumentus bei metodinę medžiagą, organizuoti ir vykdyti švietimo sistemos stebėsenos darbus, rengti švietimo plėtotės modelius.

2003 m. buvo įkurtas Mokytojų kompetencijos centras (MKC). Ši institucija organizavo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybės priežiūrą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklą vykdančių institucijų bei jų vykdomų programų akreditavimą ir metodinės pagalbos teikimą. MKC koordinavo švietimo įstaigų pedagogų ir vadovų atestaciją, vykdė ekspertinį pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimą ir dalyvavo atliekant pedagogų rengimo programų ekspertizę.

2005 m. reorganizavus Neakivaizdinio švietimo centrą, veiklą pradėjo Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras (LSIC). Centras teikė pagalbą, susijusią su tęstiniu mokymusi, kaupė duomenis apie suaugusiųjų švietimo galimybes, šias paslaugas teikiančias institucijas ir programas, informavo visuomenę, vykdė suaugusiųjų švietimo būklės ir poreikių šalyje tyrimus, projektus, susijusius su suaugusiųjų galimybių plėtra ir kt.

2009 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus Pedagogų profesinės raidos centrą (PPRC), Švietimo plėtotės centrą (ŠPC), Mokytojų kompetencijos centrą (MKC), Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centrą (LSIC) įkurtas Ugdymo plėtotės centras (UPC).

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.