PATVIRTINTA

Ugdymo plėtotės centro direktoriaus
2010 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. 1.18–455
(2018 m. sausio d. įsakymo
Nr. VK- redakcija)

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Ugdymo plėtotės centro darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Ugdymo plėtotės centro (toliau – Centras) vidaus darbo tvarką, siekiant užtikrinti gerą darbo kokybę ir profesinės etikos laikymąsi, didinti darbo efektyvumą ir atsakomybę už pavestą darbą.

2. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. Darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę taip pat reglamentuoja struktūrinių padalinių nuostatai, darbuotojų pareigybių aprašymai ir darbo sutartys.

3.  Su šiomis Taisyklėmis supažindinami visi Centro darbuotojai, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis. Priimant į darbą naują darbuotoją, Centro personalo specialistas supažindina jį su šiomis Taisyklėmis.

4.   Su Taisyklėmis susipažinę darbuotojai įsipareigoja laikytis šių Taisyklių. Šių Taisyklių laikymąsi kontroliuoja Centro direktorius, jo pavaduotojai, skyrių bei poskyrių vedėjai ir projektų vadovai.

II. CENTRO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

5. Centro struktūrą, vadovaudamasis Ugdymo plėtotės centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-243 (2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. V-604 redakcija), 16.7 punktu, suderinęs su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, tvirtina Centro direktorius.

6. Centro vykdomi projektai (toliau – Projektai) gali būti prilyginami skyriams arba integruojami į skyrių veiklą, atsižvelgiant į skyriaus funkcijas ir veiklos pobūdį.

7. Centre veikia ir darbuotojų interesams atstovauja Centro taryba bei profesinė sąjunga.

III. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ, PERKĖLIMO Į KITAS PAREIGAS, ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

8. Darbuotojai priimami į darbą, perkeliami į kitas pareigas, atleidžiami iš darbo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (toliau – Darbo kodeksas) ir kitais teisės aktais.

9. Prieš nutraukiant darbo santykius ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną darbuotojas turi grąžinti Centrui visus buvusius jo dispozicijoje dokumentus, darbo priemones ir kitą jam pavestą materialųjį turtą ir perduoti neužbaigtus darbus paskirtam atsakingam asmeniui.

10. Darbuotojas paskutinę darbo dieną personalo specialistui pateikia užpildytą atsiskaitymo lapelį su jame nurodytų struktūrinių padalinių vadovų parašais.

IV. KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

11. Konkursai vykdomi vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 ir šiuo skyriumi.

12. Konkurso organizavimas ir vykdymas apima:

12.1. konkurso paskelbimą;

12.2. dokumentų, kuriuos būtina pateikti norint dalyvauti konkurse, pateikimą ir priėmimą;

12.3. pretendentų užimti pareigybę Centre atrankos komisijos sudarymą ir asmenų, pageidaujančių dalyvauti konkurse, atranką.

13. Konkursas per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą skelbiamas Valstybės departamento interneto svetainėje ir Centro interneto svetainėje www.upc.smm.lt. Informacija apie konkursą gali būti skelbiama ir kituose informacijos šaltiniuose.

14. Pretendentai dokumentus turi pateikti iki skelbime nurodyto termino, kuris turi būti ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo. Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus personalo specialistas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės skelbime nurodyto termino dienos peržiūri pateiktus dokumentus ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje pažymi, ar pretendentas atitinka konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus pagal pretendento pateiktų dokumentų duomenis.

15. Pokalbį su atrinktais pretendentais į darbuotojo pareigas vykdo Centro direktoriaus sudaryta komisija, tvirtinama direktoriaus įsakymu. Komisija sudaroma ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

16. Pokalbis su atrinktais pretendentais turi įvykti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo komisijos sudarymo.

17. Komisijos darbe privalo dalyvauti Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas arba jo įgaliotas kitas darbuotojas, personalo specialistas, tiesioginis būsimo darbuotojo vadovas. Savo atstovą į šią komisiją taip pat gali deleguoti Centro taryba arba profesinė sąjunga.

18. Per pokalbį su atrinktais pretendentais į darbuotojo pareigas įvertinama jų profesinė ar darbo patirtis ir dalykinės savybės.

19. Pretendentų, dalyvaujančių atrankoje, įvertinimai (nuo 1 iki 10 balų) įrašomi dalyvių įvertinimo lentelėse. Į darbuotojo pareigas atrenkamas daugiausia balų surinkęs pretendentas. Atrinkto pretendento minimalus komisijos narių įvertinimų vidurkis turi būti ne mažesnis kaip 6 balai.

20. Konkurso rezultatai ir komisijos sprendimas įforminami protokolu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

21. Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus personalo darbuotojas iki pretendento, laimėjusio atranką į darbuotojo pareigas, darbo pradžios jo gyvenimo aprašyme nurodytu ar kitu pateiktu el. paštu išsiunčia pretendentui pranešimą apie darbo sąlygas Darbo kodekso 44 straipsnyje nustatyta tvarka.

V. DARBO IR POILSIO LAIKAS

22. Darbo ir poilsio laikas Centre nustatomas vadovaujantis Darbo kodeksu.

23. Vadovaujantis Taisyklių 11 punkte nurodytais teisės aktais, darbuotojams nustatoma 40 valandų trukmės 5 darbo dienų savaitė ir dvi poilsio dienos (išskyrus darbuotojus, kuriems nustatytas ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas ir darbuotojus, kurie dirba pagal individualų darbo grafiką), t. y. pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.45 val., šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos.

24. Darbuotojai, atsižvelgdami į individualias aplinkybes, gali teikti Centro direktoriui prašymus dėl individualaus darbo grafiko ar darbo nuotoliniu būdu.

25. Darbo kodekso nustatytomis švenčių dienomis Centre nedirbama. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.

26. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti darbuotojams suteikiama nuo 12.00 val. iki 12.45 val., išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal individualų darbo grafiką. Per šią pertrauką darbuotojai turi teisę palikti darbo vietą ir šiai pertraukai skirtą laiką leisti savo nuožiūra. Tą dieną, kai darbuotojas dėl objektyvių priežasčių negali pietauti laiku, pavyzdžiui, jei pietų metu vyksta posėdžiai, seminarai, darbuotojo kuruojami renginiai ir pan., jis pietų pertrauką gali perkelti į kitą laiką, atsižvelgdamas į renginio dienotvarkę ir apie tai informavęs skyriaus vedėją ar Projekto vadovą.

27. Darbuotojai, nuolat dirbantys su kompiuteriu, kas valandą turi teisę daryti 5–10 minučių trukmės pertraukas, kurios yra įskaitomos į darbo laiką.

28. Darbuotojai, išeidami iš Centro darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą.

29. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai ne vėliau kaip per 2 valandas nuo darbo pradžios arba tuomet, kai tik gali, turi informuoti savo tiesioginį vadovą ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, jų prašymu tai turi padaryti kiti asmenys.

30. Kasmetinės atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis Darbo kodeksu.

31. Kasmetinės atostogos suteikiamos pagal Centro direktoriaus įsakymu tvirtinamą kasmetinių atostogų grafiką. Darbuotojai, atsižvelgdami į skyriaus ir Projekto darbo tvarką, planuoja kasmetines atostogas ir atitinkamai prašymuose nurodo atostogų laiką.

32. Skyrių vedėjai ir Projektų vadovai ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 30 d. skyrių ir Projektų darbuotojų atostogų grafikus perduoda personalo specialistui, o šis sudaro Centro kasmetinių atostogų grafiką ir jį teikia tvirtinti Centro direktoriui.

33. Kasmetinių atostogų grafikas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus. Darbuotojai prašymus, vizuotus tiesioginio vadovo, turi pateikti ne vėliau kaip 14 dienų prieš numatomas atostogas, išskyrus nenumatytus atvejus – tuomet prašymas gali būti pateikiamas vėliau.

34. Darbuotojų dirbtas laikas ir neatvykimo į darbą atvejai žymimi darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Darbo laiko apskaitos žiniaraščius personalo specialistas ir Projektų vadovai arba jų įgalioti asmenys pildo kiekvieną dieną. Kiekvieno mėnesio pabaigoje (paskutinę mėnesio darbo dieną) personalo specialistas darbo laiko apskaitos žiniaraščius teikia tvirtinti direktoriui.

VI. DARBO APMOKĖJIMAS

35. Darbo užmokestis apskaičiuojamas Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis Centro direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. VK-16 „Dėl Ugdymo plėtotės centro darbuotojų ir vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“.

VII. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

36. Į tarnybines komandiruotes darbuotojai siunčiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir Centro direktoriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 1.18–29 (2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. VK-32 redakcija) patvirtintomis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo Centro darbuotojams taisyklėmis.

37. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas direktoriaus įsakymu.

38. Siuntimas į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas direktoriaus rezoliucija, patvirtinančia, kad tarnybinis pranešimas ar darbuotojo prašymas išvykti iš nuolatinės darbo vietos yra suderintas.

39. Grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas privalo per 3 darbo dienas pateikti buhalterijai dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas, surašydamas avanso apyskaitą. Jei į tarnybinę komandiruotę komandiruojami Projektų darbuotojai, dokumentai apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas teikiami Projektų buhalteriams.

40. Visi darbuotojai turi teisę kelti savo kvalifikaciją. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir galimybės nustatomi per individualų metinį pokalbį.

41. Kvalifikacijos tobulinimo poreikiai turi būti derinami su įstaigos poreikiais. Atsižvelgiant į finansines Centro galimybes, darbuotojas savo kvalifikacijai tobulinti per kalendorinius metus gali skirti 5 darbo dienas. Esant poreikiui, suderinus su Centro direktoriumi, kvalifikacijai tobulinti gali būti skiriama daugiau dienų.

VIII. APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

42. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos. Jų apranga turi būti švari, dalykinio stiliaus.

43. Penktadienį darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys interesantų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su Centro atstovavimu arba jo reprezentavimu, gali dėvėti tvarkingus laisvalaikio drabužius.

IX. BENDRAVIMAS TELEFONU, ELEKTRONINIU PAŠTU

44. Darbuotojai kalbėti telefonu privalo tik mandagiai, ramiu tonu. Į pašnekovą turi kreiptis pagarbiai.

45. Atsiliepti reikia kaip galima greičiau. Pakėlus ragelį, būtina pasakyti visą Centro pavadinimą ir prisistatyti. Atsiliepus mobiliuoju telefonu, kuris naudojamas darbo tikslais, taip pat būtina prisistatyti.

46. Naudotis tarnybiniais telefonais tarptautiniams pokalbiams be atskiro leidimo gali Centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojai. Kiti darbuotojai gali naudotis tarnybiniais telefonais tarptautiniams pokalbiams tik gavę Centro direktoriaus leidimą.

47. Skambinant iš Centro, būtina pasisveikinti ir prisistatyti. Rekomenduotina pasitikslinti, ar kalbama su reikiamu asmeniu, ir paklausti, ar asmuo gali kalbėti telefonu.

48. Visi elektroniniai laiškai turi turėti pavadinimą, susijusį su laiško turiniu.

49. Darbuotojui išvykus į komandiruotę ar atostogaujant, turi būti nustatytas elektroninio pašto autoatsakiklis – laiške turi būti nurodyta, iki kada darbuotojo nebus darbe ir į ką galima kreiptis skubiais atvejais.

50. Kiekvienas darbuotojas turi turėti savo elektroninę vizitinę kortelę.

X. ELGESIO REIKALAVIMAI

51. Darbuotojai, atstovaudami Centrui, turi laikytis bendrųjų etikos taisyklių, palaikyti ir gerinti Centro įvaizdį, mandagiai elgtis su bendradarbiais, klientais, partneriais.

52. Centro darbuotojų savitarpio santykiai turi būti grindžiami supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

53. Mobiliojo telefono garsas turi būti nustatytas taip, kad netrukdytų kitiems.

54. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

55. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

56. Informaciją apie Centro veiklą tiesiogiai visuomenės informavimo priemonėms teikia tik Centro direktorius, jo pavaduotojai ir Informacinių technologijų skyriaus vedėjas. Informaciją, susijusią su skyriaus ar Projekto veikla, suderinęs su Centro direktoriumi, teikia skyriaus vedėjas ar Projekto vadovas.

XI. DOKUMENTŲ RENGIMAS

57. Centro dokumentų apskaita vykdoma dokumentų valdymo sistemoje.

58. Ilgai ir nuolat saugomi dokumentai yra sudaromi pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas elektroninio dokumento specifikacijas ir pasirašomi elektroniniu parašu.

59. Centro vidaus trumpai saugomi dokumentai yra sudaromi ne pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas ar su juo suderintas elektroninio dokumento specifikacijas.

60. Dokumentų valdymo, rengimo, vizavimo ir pasirašymo procesai numatyti dokumentų valdymo sistemoje.

61. Dokumentų valdymo sistemos vartotojai turi unikalų naudotojo kodą ir prisijungimo slaptažodį. Šiuo atveju kiekvieno Centro dokumentų valdymo sistemos naudotojo prisijungimo slaptažodis yra laikomas tinkama darbuotojo identifikavimo priemone.

XII. VIDAUS PAVEDIMAI

62. Centre duoti pavedimus turi teisę:

62.1. Centro direktorius – tiesiogiai Centro darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

62.2. Centro direktoriaus pavaduotojas – tiesiogiai Centro darbuotojams pagal kuruojamą sritį;

62.3. padalinių vadovai – padalinio darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

63. Centro direktoriaus pavedimai gali būti duodami įsakymų, užduočių, pavedimų, rezoliucijų Centro dokumentų valdymo sistemoje ar žodine forma.

XIII. DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

64. Centro veiklos dokumentai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.

65. Centre parengti ir gauti dokumentai nustatytąja tvarka registruojami atitinkamuose dokumentų registruose Centro dokumentų valdymo sistemoje.

66. Dokumentacijos planą (prireikus – jo papildymų sąrašą), dokumentų registrų sąrašą rengia ir teikia derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui archyvo specialistas. Suderintą dokumentacijos planą, jo papildymų sąrašus, registrų sąrašą tvirtina Centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

67. Už padaliniuose sudaromų popierinių bylų tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo į Centro archyvą atsako darbuotojai, atsakingi už tų bylų sudarymą pagal dokumentacijos planą.

68. Nuolat ir ilgai saugomos užbaigtos popierinės bylos, praėjus metams nuo jų užbaigimo, pagal dokumentų perdavimo aktą perduodamos archyvo specialistui, o šis toliau jas tvarko ir vykdo jų apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

69. Trumpai saugomos popierinės bylos pagal poreikį gali būti saugomos padaliniuose iki jų saugojimo termino pabaigos arba, praėjus metams nuo jų užbaigimo, pagal bylų perėmimo aktą perduodamos archyvo specialistui. Archyvo specialistas jas saugo ar naikina teisės aktų nustatyta tvarka.

70. Elektroninės bylos tvarkomos ir saugomos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis teisės aktų nustatyta tvarka.

XIV. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

71. Organizuojant renginius (posėdžius, pasitarimus, susitikimus, pristatymus, konferencijas, seminarus ir pan.) Centro auditorijose, posėdžių salėse ar kitose bendrose patalpose, už renginio organizavimą atsakingas darbuotojas pasirūpina, kad patalpos būtų parengtos, o po renginio paliktos tvarkingos.

72. Su Centro patalpose organizuojamų renginių grafiku galima susipažinti prisijungus prie Centro duomenų bazės. Renginių laiką, datą ir vietą rezervuoja už konkretų renginį atsakingi darbuotojai, Centro vidinėje duomenų bazėje įvesdami reikiamus duomenis.

73. Pirmiausia bendrosios Centro patalpos skiriamos Centro organizuojamiems renginiams.

74. Atsakingas už renginio organizavimą darbuotojas iš anksto informuoja skyriaus vedėją, o šis – Centro direktorių apie numatomus organizuoti renginius, jų dalyvius (kai dalyviai ne vien Centro darbuotojai).

75. Centro struktūrinio padalinio, atsakingo už susirinkimo ar susitikimo su kitų institucijų, įstaigų ar pan. atstovais organizavimą, vadovas per artimiausią vadovų posėdį (jei reikia – anksčiau) žodžiu arba, Centro direktoriaus prašymu, raštu informuoja Centro direktorių ir kitus vadovus apie susirinkimo ar susitikimo turinį bei jame priimtus sprendimus.

76. Centro pažymėjimai išduodami, vadovaujantis Centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. VK-151 „Dėl kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

XV. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

77. Darbuotojai į Centro patalpas gali patekti kiekvieną darbo dieną nuo 7 valandos iki 20 valandos.

78. Įeidami į Centro patalpas, esančias Vilniuje M. Katkaus g. 44, ne darbo laiku, darbuotojai naudojasi elektronine įėjimo kontrolės sistema.

79. Centro darbuotojams rekomenduojama nerūkyti. Rūkantiems darbuotojams ir Centro lankytojams leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose.

80. Darbuotojai savo darbo vietą privalo laikyti tvarkingą ir švarią, tvarkingai naudotis bendro naudojimosi patalpomis. Išeidami iš darbo, turi išjungti kompiuterį, šviesą, uždaryti langus, nuleisti apsaugines langų žaliuzes (jeigu jos yra), išeinantieji iš kabineto paskutiniai privalo užrakinti duris.

81. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

82. Darbuotojai turi užtikrinti, kad pašaliniai asmenys jų darbo vietoje būtų tik jiems patiems esant.

83. Draudžiama savo kabineto raktus perduoti Centre nedirbantiems asmenims.

84. Darbuotojai kompiuterine ir programine įranga privalo naudotis nepažeisdami Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

85. Centro elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

86. Darbuotojai privalo tausoti ir racionaliai bei taupiai naudotis jiems patikėtu bendro naudojimosi inventoriumi, organizacine technika, transportu, elektros energija, darbo priemonėmis, laikytis nustatytų dokumentų ir materialinių vertybių saugojimo tvarkos, saugoti Centro turtą.

87. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Centro elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. Centre vykstančių renginių dalyviai gali naudotis Centro elektroniniais ryšiais, jiems suteikiamomis priemonėmis, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, taip pat Centro antrame aukšte esančiu bendro naudojimosi kompiuteriu.

88. Darbuotojai privalo laikytis Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų, taip pat Priešgaisrinės saugos instrukcijų, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie pastebėtus pažeidimus, galimą pavojų darbuotojams ar Centro veiklai, atsižvelgiant į situaciją, nedelsiant pranešti Administravimo ir ūkio skyriaus vedėjui arba ūkvedžiui, arba informacinių technologijų specialistui, jų nesant – juos pavaduojantiems darbuotojams, Centro direktoriui ar Centro direktoriaus pavaduotojui.

XVI. DARBO PAREIGŲ PAŽEIDIMAI

89. Darbo pareigų pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Centre nustatomi kriterijai, kuriais darbo pareigų pažeidimu laikoma:

89.1. pavėlavimas ar išėjimas iš darbo nesibaigus darbo laikui pagal grafiką be administracijos ar darbuotojo padalinio vadovo leidimo;

89.2. alkoholinių, toksinių ir narkotinių medžiagų laikymas bei vartojimas Centro patalpose ir jo teritorijoje;

89.3. Centro, bendradarbio ar svečio turto vagystė;

89.4. darbų saugos ir priešgaisrinės saugos bei elektrosaugos taisyklių nesilaikymas;

89.5. darbo higienos reikalavimų nesilaikymas;

89.6. netinkamas tiesioginių darbo funkcijų vykdymas;

89.7. nerūpestingumas, dėl kurio gali būti sugadintas Centro turtas;

89.8. darbuotojo pareigybei nustatytų pareiginių nuostatų nesilaikymas, netinkamas pareiginių nuostatų vykdymas;

89.9. kiti pažeidimai, kuriais pažeidžiamos Centro darbuotojų darbo pareigos.

90. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikomas darbo pareigų pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar Centre nustatytai darbo tvarkai. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma:

90.1. neatvykimas į darbą visą darbo dieną be pateisinamos priežasties;

90.2. pasirodymas neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbo metu darbo vietoje, išskyrus atvejus, kai tokį apsvaigimą sukėlė tiesioginių pareigų vykdymas;

90.3. priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų arba trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;

90.4. tyčia padaryta turtinė žala Centrui ar bandymas tyčia padaryti turtinės žalos;

90.5. darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;

90.6. per pastaruosius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų pažeidimas;

90.7. kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.

91. Paaiškėjus darbo pareigų pažeidimui, Centre atliekami šie procedūriniai veiksmai:

91.1. surašomas tarnybinis pranešimas, kuriuo atsakingas darbuotojas informuoja Centro direktorių dėl darbo pareigų pažeidimo. Aprašomos pažeidimo aplinkybės, nurodomas pažeidimą įvykdęs darbuotojas, tarnybinį pranešimą pasirašo darbuotojai, galintys patvirtinti įvykusį darbo pareigų pažeidimą;

91.2. siekiant ištirti tarnybiniame pranešime nurodytas aplinkybes, sudaroma komisija darbo pareigų pažeidimui vertinti;

91.3. komisija, kurią sudaro Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas ir specialistai, tvirtinama direktoriaus įsakymu;

91.4. teikiamas reikalavimas pasiaiškinti darbuotojui, kuris kaltinamas dėl darbo pareigų pažeidimo. Darbuotojas turi teisę raštu pasiaiškinti dėl kaltinimų darbo pareigų pažeidimu arba atsisakyti pasiaiškinti dėl pareikštų kaltinimų;

91.5. darbuotojui susipažinus ar atsisakius susipažinti su pareikštais kaltinimais ir komisijos reikalavimu pasiaiškinti, tai nurodoma tarnybiniame akte;

91.6. komisija teikia išvadą direktoriui;

91.7. nustačius darbo pareigų pažeidimą ir priėmus sprendimą, kokia sankcija darbuotojo atžvilgiu taikoma, išleidžiamas direktoriaus įsakymas dėl darbo pareigų pažeidimo pripažinimo, nurodant, kokie veiksmai laikyti pažeidimu;

91.8. įsakymas teikiamas susipažinti darbuotojui, kuris padarė darbo pareigų pažeidimą. Darbuotojas gali sutikti arba atsisakyti pasirašytinai patvirtinti, kad buvo supažindintas su įsakymu dėl darbo pareigų pažeidimo.

92. Darbo pareigų pažeidimas gali būti nustatomas tik darbo pareigų pažeidimą padariusiam Centro darbuotojui.

93. Nustatant darbo pareigų pažeidimą, turi būti atsižvelgiama į darbo pareigų pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

94. Už antrą tokį patį darbo pareigų pažeidimą dvylikos mėnesių laikotarpiu darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos.

95. Įsakymu priimtą sprendimą dėl darbo pareigų pažeidimo darbuotojas gali apskųsti darbo ginčų nagrinėjimo tvarka.

XVII. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

96. Darbuotojui, pažeidusiam šias Taisykles, gali būti taikoma drausminė atsakomybė.

97. Darbuotojų drausminę atsakomybę reglamentuoja Darbo kodeksas, kiti norminiai teisės aktai ir šios Taisyklės.

98. Darbuotojai privalo atlyginti Centrui padarytus nuostolius, kurie atsirado dėl šių Taisyklių, kitų teisės aktų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, teisės aktų nustatyta tvarka.

XVIII. VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMAS

99. Siekdami užtikrinti viešųjų interesų viršenybę, darbuotojai privalo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu, nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija netarnybinei veiklai, nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu valstybės ar savivaldybių valdomu turtu netarnybinei veiklai.

100. Darbuotojai negali teikti paslaugų, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą.

101. Darbuotojui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Prieš pradedant tokio sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą arba pačios procedūros metu darbuotojas privalo informuoti savo tiesioginį vadovą, direktorių ar jo įgaliotą asmenį ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje. Jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio darbuotojo dalyvavimas sukels interesų konfliktą, direktorius ar jo įgaliotas asmuo motyvuotu sprendimu nušalina darbuotoją nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo.

XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

102. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja visiems darbuotojams.

__________________

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.