PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2011 m. vasario 15 d.
įsakymu Nr. V-243

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-546 redakcija.

Ugdymo plėtotės centras (toliau – Centras) yra švietimo pagalbos įstaiga. Centro sutrumpintas pavadinimas – UPC.

2. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33–1014), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23–593; 2003, Nr. 63–2853), kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

3. Centras yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Centras turi teisę įgyti paramos gavėjo statusą teisės aktų nustatyta tvarka. Centro buveinė M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius. Duomenys apie Centrą kaip juridinį asmenį kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre.

4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-546 redakcija.

Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kuri koordinuoja Centro veiklą, tvirtina ir keičia Centro nuostatus, priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo, priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – valstybinė. Centro institucijos grupė – švietimo pagalbos įstaiga (kodas 3150), institucijos tipas – pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras (kodas 3153).

II. CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Centro veiklos sritis – švietimo pagalba.

7. Centro veiklos rūšys:

7.1. pagrindinės – bendroji viešojo valdymo veikla (kodas 84.11), švietimo tarnybų veiklos reguliavimas (kodas 84.12);

7.2. kitos – spausdinimas ir įrašų laikmenų tiražavimas (kodas 18), apgyvendinimo veikla (kodas 55), maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (kodas 56), leidybinė veikla (kodas 58), kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla (kodas 62.09), Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla (kodas 63.11), nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.20), moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (kodas 72), ekskursijų organizatorių veikla (kodas 79.12), posėdžių ir verslo renginių organizavimas (kodas 82.30), kitas mokymas (kodas 85.5), švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60), bibliotekų ir archyvų veikla (kodas 91.01).

8. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-546 redakcija.

Centro misija – užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo (toliau – ugdymas) turinio kokybę, būtiną tvariai šalies pažangai.

9. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-546 redakcija.

Centro veiklos tikslas – dalyvauti kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį, užtikrinti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kokybę, vykdyti ugdymo turinio procesų šalyje stebėseną ir modernizavimą, kurti ir diegti ugdymo inovacijas bei teikti švietimo pagalbą.

10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-546 redakcija.

Centro veiklos uždaviniai:

10.1. dalyvauti kuriant visuomenės poreikius atitinkantį ugdymo turinį;

10.2. inicijuoti, kurti ir diegti ugdymo inovacijas;

10.3. vykdyti ugdymo turinio kokybės užtikrinimą;

10.4. tobulinti mokyklų, vykdančių ugdymo programas, veiklą;

10.5. vykdyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kokybės užtikrinimą, inicijuoti ir vykdyti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas.

11. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-546 redakcija.

Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

11.1. analizuoja ugdymo procesus ir inicijuoja ugdymo inovacijų diegimą;

11.2. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant ugdymo turinį, koordinuoja ugdymo turinio pritaikymą skirtingų poreikių besimokančiųjų grupėms;

11.3. koordinuoja ir inicijuoja ugdymo metodinės medžiagos rengimą, paiešką, sisteminimą, diegimą ir sklaidą;

11.4. teikia informacinę, konsultacinę ir kitokią švietimo pagalbą švietimo teikėjams, vykdantiems ugdymo programas;

11.5. dalyvauja kuriant nuolatinio (nepertraukiamo) mokymosi ir pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą;

11.6. organizuoja pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

11.7. organizuoja ir vykdo mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimą;

11.8. organizuoja ir atlieka vadovėlių ir kitų mokymo priemonių tinkamumo naudoti ugdymo procese vertinimą;

11.9. teikia pasiūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai dėl švietimo kokybės užtikrinimo priemonių ir jų įgyvendinimo;

11.10. teikia konsultacines paslaugas ir švietimo pagalbą švietimo bendruomenei bei partneriams.

III. CENTRO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

12. Centras, vykdydamas jam pavestas funkcijas, turi šias teises:

12.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

12.2. gauti reikiamą informaciją iš Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų valstybės, savivaldybių institucijų, švietimo įstaigų;

12.3. savarankiškai bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais;

12.4. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstybės turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

12.5. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius;

12.6. konsultuotis su kitų institucijų bei įstaigų atstovais ir specialistais, atskiriems klausimams spręsti sudaryti laikinas darbo grupes;

12.7. teikti Švietimo ir mokslo ministerijai teisės aktų projektus, siūlymus ir pastabas dėl rengiamų teisės aktų projektų;

12.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas paslaugas ir nustatyti Centro teikiamų paslaugų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai kainą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė;

12.9. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21–506; 2000, Nr. 61–1818) nustatyta tvarka;

12.10. inicijuoti ir vykdyti projektus;

12.11. siųsti darbuotojus stažuotis, tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;

12.12. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

13. Centras atsako už tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

IV. CENTRO VALDYMAS, DARBO ORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS KOORDINAVIMAS

14. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras (toliau – Švietimo ir mokslo ministras) tvirtina Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus, skiria biudžeto lėšas, tvirtina išlaidų sąmatas, kontroliuoja Centro veiklą.

15. Centrui vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir atleidžia iš jų Švietimo ir mokslo ministras.

16. Centro direktorius:

16.1. organizuoja Centro veiklą ir atsako už Centrui pavestų funkcijų vykdymą;

16.2. užtikrina, kad Centro veikloje būtų laikomasi teisės aktų;

16.3. tvirtina Koordinavimo tarybos aprobuotus metinius Centro darbo planus bei veiklos ataskaitas;

16.4. vykdo Centro darbo planą, planuoja Centro veiklos kryptis;

16.5. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. V-604 redakcija.

Neteko galios nuo 2017 m. liepos 28 d.

16.6. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Centrui priskirtu valstybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą, sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis ir kitomis organizacijomis;

16.7. suderinęs su Švietimo ir mokslo ministerija tvirtina Centro struktūrą ir Centro darbuotojų etatų sąrašą;

16.8. Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64–2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

16.9. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;

16.10. tvirtina Centro struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus, Centro darbo tvarkos taisykles ir kitus Centro vidaus teisės aktus;

16.11. rūpinasi Centro intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, jų paskirstymu ir naudojimu;

16.12. atstovauja Centrui kitose institucijose;

16.13. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.

17. Centro direktorius atsako už tinkamą Centro funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

18. Centro direktoriaus pavaduotojai ir padalinių vadovai tiesiogiai vadovauja jų kompetencijai priskirtai darbo sričiai.

19. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. V-604 redakcija.

Centro veiklą koordinuoja Koordinavimo taryba.

20. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. V-604 redakcija.

Koordinavimo tarybos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina Švietimo ir mokslo ministras.

21. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. V-604 redakcija.

Koordinavimo taryba:

21.1. siūlo Švietimo ir mokslo ministrui ir Centro direktoriui sprendimus dėl Centro plėtros, veiklos tobulinimo ir veiklos prioritetų nustatymo;

21.2. aprobuoja Centro strateginio plano ir metinio darbo plano projektus, ne rečiau kaip kartą per metus išklauso Centro direktoriaus veiklos ataskaitą;

21.3. teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministrui dėl Centro nuostatų ir struktūros pakeitimų.

V. CENTRO SAVIVALDA

22. Centre veikia savivaldos institucija – Centro taryba.

23. Centro taryba - patariamoji Centro savivaldos institucija strateginiais Centro veiklos klausimais.

24. Centro tarybą sudaro septyni nariai, renkami visuotiniame Centro darbuotojų susirinkime trejiems metams. Centro direktorius negali būti Centro tarybos nariu.

25. Centro tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Centro tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Centro tarybos narių. Sprendimai priimami bendru sutarimu, o jeigu nėra bendro sutarimo – Centro tarybos narių balsų dauguma.

26. Centro tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Centro tarybos susirinkime.

27. Centro taryba už savo veiklą atsiskaito visuotiniame Centro darbuotojų susirinkime.

28. Centro taryba:

28.1. teikia siūlymus inicijuojant bei formuojant Centro veiklos viziją, veiklos prioritetus, strategiją, pagrindines Centro darbo kryptis;

28.2. teikia siūlymus dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, dalyvauja nustatant Centro struktūrą, tvirtinant darbo tvarkos taisykles;

28.3. teikia siūlymus dėl Centro veiklos tobulinimo, Centro strategijos ir veiksmų plano.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, IR JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

29. Centro darbuotojus Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Centro direktorius.

30. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

31. Centras patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka valstybei nuosavybės teise priklausančiu turtu: nekilnojamaisiais daiktais, ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju bei trumpalaikiu materialiuoju turtu.

32. Centro lėšų šaltiniai:

32.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

32.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

32.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

32.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

33. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Centro finansinės veiklos kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Švietimo ir mokslo ministerija ir kitos įgaliotos institucijos.

VIII. DOKUMENTŲ VALDYMAS

36. Dokumentų valdymas organizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

IX. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

37. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. V-604 redakcija.

Centro nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina Švietimo ir mokslo ministras.

38. Centro nuostatai keičiami ir papildomi Švietimo ir mokslo ministerijos, Centro direktoriaus arba Koordinavimo tarybos iniciatyva.

X. CENTRO REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

39. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74–2262) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Kas treji metai pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus veiklos vertinimo rodiklius atliekamas išorinis centro veikos vertinimas.

41. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-546 redakcija.

Centro vieši pranešimai skelbiami Centro interneto tinklalapyje. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

__________________

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

2017 m.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.