Direktoriaus einamųjų metų užduotys

Užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)
1. Parengti ir Įteisinti darbo apmokėjimo sistemą Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nuostatas 2017 m. 1 ketvirtis. Papildytos darbo tvarkos taisyklės, visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su apmokėjimo sistema
2. Užtikrinti sklandų UPC vykdomų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų ir projektų Įgyvendinimą, užtikrinti jiems reikalingų finansinių ir žmogiškųjų išteklių veiksmingą naudojimą. Laiku ir tinkamai įgyvendinti programas bei projektus, pagerinti pedagogų veiklos kokybę. Parengtos, akredituotos ir pradėtos įgyvendinti ne mažiau 2 PKT programos, ESF įgyvendinamas projektas pagal grafiką
3, Užtikrinti savalaikį ir efektyvų ŠMM pavedimų vykdymą Kokybiškai įgyvendintos visos užduotys, pateiktos ataskaitos Įvykdyti visi ŠMM pavedimai, suorganizuotos veiklos, pateiktos ataskaitos
4, Koordinuoti Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų atnaujinimo darbus. Organizuoti bandomuosius projektus: IT pradiniame ugdyme, Integruoto gamtos mokslų kurso pagrindiniame ugdyme. Parengti ir su socialiniais partneriais aptarti padinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo rezultatų aprašų projektai Pradėtas turinio kūrimas su 10 pilotinių mokyklų nuo 2017 III ketv. (IT pradiniame ugdyme integravimas) 2017 III ketv.. Pradėtas Integruoto gamtos mokslų kurso išbandymas ne mažiau kaip 15 pagrindinių mokyklų ar progimnazijų. Parengti padinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo rezultatų aprašu projektai ir suorganizuoti 3 derinimo renginiai su skirtingomis suinteresuotomis grupėmis.
5. Suorganizuoti nacionalinius renginius, vienijančius mokslą, verslą ir švietimo bendruomenę Suorganizuoti renginiai ir mugės, prisidedančios prie inovacijų diegimo bendrajame ugdyme ir švietimo bendruomenėje Suorganizuotos parodos/ mugės: II ketv. Regioninė paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ IV ketv. Nacionalinė Ugdymo inovacijų paroda „Mokykla 2017“
6, Suorganizuoti sisteminės pagalbos mokyklų veiklai tobulinti po išorinio vertinimo diegimą Sukurta ir pradėtas diegti pagalbos mokykloms modelis Iki 2017 II ketvirčio parengtas ir pradeda veikti konsultavimo modulis, iki IV ketv. Organizuojami konsultavimo renginiai mokykloms po išorės vertinimo