Direktoriaus einamųjų metų užduotys

Užduotys Siektini rezultatai Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Kartu su ŠMM įgyvendinti Bendrojo ugdymo kaitos gairių, Ugdymo turinio kaitos strateginius uždavinius.

Atnaujintos Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. Pradėtas IT pradiniame ugdyme integravimas didesne apimtimi. Pradėtas Integruoto gamtos mokslų kurso išbandymas ne mažiau kaip 50. Organizuojama sisteminė pagalba mokyklų veiklai tobulinti po išorinio vertinimo.

Suorganizuoti renginiai ir mugės, prisidedančios prie inovacijų diegimo bendrajame ugdyme ir švietimo bendruomenėje.

Iki 2018-12-01 pateiktos ŠMM derinti 3 programos. Nuo 2018 III ketv. IT pradiniame įgyvendinama 100 pradinių mokyklų ir Integruotas gamtos mokslų kursas 50 pagrindinių mokyklų ar progimnazijų. Suorganizuota sisteminė pagalba po išorinio vertinimo nemažiau kaip 50 mokyklų. Suorganizuotos parodos/ mugės: II ketv. regioninė paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. IV ketv. nacionalinė ugdymo inovacijų paroda „Mokykla 2018“.

2.2. Kartu su ŠMM MVGD įgyvendinti Pedagogų rengimo modelio aprašo nuostatas.

Sukurta naujai paskirtų vadovų mentorystės sistema ir teikiama pagalba mokyklų vadovams po išorinio vertinimo.

Patobulintos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo procedūros.

Sukurtas naujai paskirtų mokyklų vadovų profesinio tobulėjimo ir pagalbos sistemos projektas (iki 2018m. III ketv.). Diegiama pagalba mokyklų vadovams po išorinio vertinimo, naujai pradedantiems mokyklų vadovams taikoma mentorystė (nemažiau 50 mokyklų). 2018 m II ketv. patobulinta, su ŠMM suderinta ir patvirtinta PKT programų akreditavimo tvarka.

2.3. Kartu su ŠMM ŠKRPD įgyvendinti Bendrojo ugdymo finansavimo reformų projektą ir veiklas

Pradėtas įgyvendinti ESF finansuojamas projektas „Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas“.

Ne vėliau kaip 2018m. II ketv. Pasirašyta sutartis su ESF ir pradėtos įgyvendinti veiklos.

2.4.Atstovauti Lietuvą tarptautinėse darbo grupėse ir renginiuose.

Dalyvauti Europos mokyklų tinklo (EUN) darbo grupės veikloje, nuolat teikti informaciją apie STEM ugdymą šalyje ir Europoje ir organizuoti inovacijų įgyvendinimą Lietuvoje. Dalyvauti komisijos „Šeštajam Lietuvos periodiniam pranešimui dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims įgyvendinimo rengti“ veikloje.

Dalyvauta ne mažiau kaip 4 tarptautiniuose renginiuose per metus. Parengtos ataskaitos pagal darbo grupių reglamentus.