PATVIRTINTA
Ugdymo plėtotės centro direktoriaus
2012 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. VK-22

Ugdymo plėtotės centro 2011 m. veiklos ataskaita
(Svarbiausi darbai)

UGDYMO TURINYS IR JO ĮGYVENDINIMAS
 1. Ugdymo turinio atnaujinimas siekiant ugdyti bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas bei gerinti ugdymo kokybę:
 1. Metodinė parama mokytojams siekiant efektyvinti ugdymo ir ugdymosi procesus atsižvelgiant į besimokančiųjų įvairovę:
 1. Parengti standartizuoti vertinimo ir įsivertinimo įrankiai: 4 klasės lietuvių kalbos ir matematikos ir 8 klasės lietuvių kalbos, matematikos ir istorijos vertinimo programos ir užduočių rinkiniai (įgyvendinant projektą „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“).
 1. Sukurtos ugdymo organizavimo 9–12 klasėse modelio gairės ir metodinės rekomendacijos, eksperimentinis vidurinio ugdymo programos aprašas, sukurtos ir išbandytos lietuvių k., matematikos, istorijos, biologijos, chemijos, fizikos modulių programas ir metodines rekomendacijas 9–10 ir 11–12 klasėms (įgyvendinant projektą „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“).
 1. Sukurta kompetencijų ugdymo metodika su filmuotais gerosios patirties pavyzdžiais, mokymosi mokytis vertinimo instrumentai ir jų taikymo metodika; rekomendacijos vadovėlių ir kitos mokymosi medžiagos autoriams (įgyvendinant projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“).
 1. Parengti inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodikos ir mokyklų gerosios patirties filmavimo scenarijaus projektai; parengti keturių lokalizuotų kompiuterinių mokymo priemonių „Mano darbeliai“, „Mažasis Mocartas“, „Užburtasis“ miškas“ ir „Vaikų žaidimai“ metodiniai aprašymai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai nuolat konsultuojami inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymo pradiniam ugdymui klausimais (įgyvendinant projektą „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“).
 1. Organizuotas dalykų mokytojų asociacijų projektų rėmimo konkursas, skirtas atnaujintų Vidurinio ugdymo bendrųjų programų diegimui. Paraiškas pateikė 18 asociacijų, 15 asociacijų projektai finansuoti, 2011 m. gruodžio 8 d. organizuotas asociacijų susitikimas „Švietimo asociacijų patirtis diegiant atnaujintas Vidurinio ugdymo bendrąsias programas“. Dalyvavo 70 pedagogų.
 1. Surengti viešieji svarstymai ir seminarai lituanistams dėl vienodo lietuvių kalbos brandos egzamino.
 1. Organizuoti brandos egzaminų programų projektų viešieji svarstymai su švietimo centrų atstovais, dalykų mokytojų, tėvų ir mokinių asociacijomis. Dalyvavo 160 asmenų. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje vyko brandos egzaminų programų projektų viešieji svarstymai. Juose dalyvavo 709 mokytojai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, mokinių ir jų tėvų atstovai.
 1. Vykdyti tarptautinio bendradarbiavimo projektai (APPLE, Pestalozzi).
 1. Parengtas lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatijos 11 klasei elektroninis variantas, paskelbtas UPC interneto svetainėje; organizuoti 2 renginiai, kuriuose buvo pristatyta parengta chrestomatija. Pristatymuose dalyvavo 104 asmenys.
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
 1. Diegtos inovatyvios technologijos klasėje:
  • Koordinuotos projekto „Inovatyvios technologijos klasėje“ išbandymo mokyklose veiklos: kartu su užsienio partneriais parengti, išbandyti ir įvertinti mokymo(si) scenarijai, pagrįsti IKT naudojimu pradinėse ir pagrindinėse klasėse: Lietuvai atrinkti du bandomieji scenarijai, organizuoti nemokami mokymai mokytojams;
  • vykdytos nuotolinio projekto „Elektroninių skaitytuvų (planšetinių kompiuterių) naudojimas ugdymo procese“ veiklos: parengta medžiaga apie ugdymo proceso su planšetiniais kompiuteriais stebėseną mokyklose-partnerėse, stebėsenos grupės vizitų į mokyklas-partneres organizavimą ir vertinimo kriterijus, koordinatorių, mokyklų vadovų, mokytojų ir mokinių, dirbančių su planšetiniais kompiuteriais, 6 anketinių apklausų, išsiaiškinant ugdymo proceso pokyčius, vizitų į mokyklas rezultatus ir išvadas, metodinės pagalbos teikimą mokytojams ir pristatyta 7 nuotolinės grupės narių posėdžiuose.
 1. Lokalizuotos ir pradėtos testuoti mokyklose keturios kompiuterinės mokymo priemonės „Mano darbeliai“, „Mažasis Mocartas“, „Užburtasis“ miškas“ ir „Vaikų žaidimai“, skirtos pradiniam ugdymui (įgyvendinant projektą „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“).
 1. Vykdytas kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimas: akredituota 51 programa; organizuoti 6 praktikumai-konsultaciniai susitikimai programų rengėjams.
 1. Atlikti 5 institucijų išoriniai vertinimai ir akreditacija (3 institucijos akredituotos 5 metams, 2 institucijos – 3 metams).
 1. Deleguotas 251 švietimo konsultantas (mokytojų praktinės veiklos vertintojas, socialinių pedagogų veiklos vertintojas) į 110 bendrojo ugdymo institucijų bei į 37 profesinio mokymo įstaigas; organizuotos 3 „Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaitos eksternu 8 besiatestuojantiems vadovams.
 1. Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai švietimo konsultantams (institucijų veiklos išorinio vertinimo ekspertams, kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo ekspertams, mokytojų praktinės veiklos vertintojams ir socialinių pedagogų veiklos vertintojams); organizuoti 2 renginiai mokyklų vadovams („Žmogiškųjų išteklių, turto ir lėšų valdymas“). Atnaujinta duomenų bazė.
 1. Projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“:
  • Atliktas Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo padėties ir perkvalifikavimo poreikių kiekybinis ir kokybinis tyrimas.
  • Organizuotos pedagogų ir vaikų globos įstaigų auklėtojų perkvalifikavimo studijos (173 asmenys).
  • Sukurti alternatyvūs kvalifikacijos tobulinimo modelio projektai, įvyko 6 viešosios konsultacijos, konferencija.
  • Išbandytos naujos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos (paramos kolegai modelis – parengta 20 facilitatorių, 243 kaučeriai (mokytojų patarėjai); 60 trumpalaikių stažuočių; 30 grupinių supervizijų; vykdyta 10 mini mokymų programų).
 1. Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams: ketinantiems atestuotis pedagogams ir vadovams – 12 renginių, profesinio tobulėjimo renginiai mokytojams, kuriuose dalyvavo 467 mokytojai, renginiai virtualioje mokymosi aplinkoje: MOODLE „Lituanistų avilys 2011“, (konsultuoti 368 mokytojai).
SUAUGUSIŲJŲ TĘSTINIS UGDYMAS
 1. Parengtas ir ESF patvirtintas projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ (II etapas). Jame numatytas atskiras veiklų blokas, skirtas trečiojo amžiaus universitetų (TAU) švietimo veikla ir juose besimokančiųjų mokymosi poreikiams tenkinti.
 1. Parengtas ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1139 patvirtintintas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro duomenų teikimo tvarkos aprašas. Dokumentas reglamentuoja registro objektų registravimą ir duomenų apie registro objektą tvarkymą ir teikimą.
 1. Organizuotas andragogų kvalifikacijos kėlimas bei besimokančiųjų suaugusiųjų mokymai 25 savivaldybėse, išleistos naujos suaugusiųjų mokymo(si) priemonės:
  • Surengti mokymai pagal 5 teminius ciklus, apmokyta 303 andragogai. Mokymai vykdyti šiomis temomis: suaugusiųjų švietimas (tendencijos, požiūriai, aktualijos); tarpinstitucinė partnerystė, andragoginė vadyba, andragogų praktikų mokymas, andragoginės studijos;
  • Įvykdyti mokymai 11 savivaldybių, apmokyti 695 asmenys. Mokymai vykdyti šiomis temomis: anglų kalba, finansinis suaugusiųjų švietimas, kompiuterinis raštingumas, mokymasis mokytis, pilietinis suaugusiųjų švietimas, problemų sprendimas, suaugusiųjų meninis ugdymas, suaugusiųjų neformalus profesinis mokymas, suaugusiųjų saugaus eismo mokymas, suaugusiųjų švietimas medijų formomis, sveika gyvensena, teisinis raštingumas, tėvų švietimas, trečiojo amžiaus asmenų mokymas, verslumo ugdymas;
  • Išleistos 4 garsinės knygos besimokantiems suaugusiesiems: „Saugaus eismo patarimai“, „Finansinio švietimo patarimai“, „Pilietinio dalyvavimo patarimai“, „Sveikos gyvensenos patarimai“ bendru 2000 egz. tiražu. Leidiniais aprūpintos 65 viešosios bibliotekos ir apie 130 įvairių švietimo įstaigų;
  • Sukurti 3 mokomieji filmai besimokantiems suaugusiesiems, andragogams, švietimo vadybininkams bei visiems suaugusiųjų švietimu besidomintiems asmenims: „Mokytis niekada nevėlu“, „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo formų įvairovė“, „Suaugusiųjų mokymosi ypatumai“, mokomąja medžiaga aprūpintos suaugusiųjų švietimo institucijos;
  • Kuriama bei transliuojama 10 radijo laidų ciklų pagal projekte „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ parengtus suaugusiųjų mokymo(si) modulius. Iš viso iki 2012 m. kovo mėnesio parengta bei transliuota 100 radijo laidų, skirtų suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų ugdymui. Iki 2011 m. gruodžio 31 d. buvo transliuotos 26 radijo laidos.
 1. Kuriama informacinė suaugusiųjų švietimo programų saugyklos sistema, organizuotas programinės įrangos diegimas, pasirengta skambučių-konsultavimo centro įkūrimui.
 1. Parengtas valstybinės kalbos I, II ir III kategorijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų stebėjimo klausimynų variantas ir pateiktas ŠMM. 2011 m. birželio – lapkričio mėnesiais valstybinės kalbos mokėjimo I, II ir III kategorijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai pagal grafiką stebėti 13 valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų. Stebėjimus vykdė savivaldybių švietimo padalinių specialistai. 2011 m. Nacionaliniam egzaminų centrui (NEC) pateikti 18 valstybinės kalbos mokėjimo I, II, III kategorijos ir 6 Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų testai. 2011 m. gruodžio mėn. organizuoti du seminarai: valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų nariams ir komisijų pirmininkams, seminaruose dalyvavo 58 dalyviai.
NEFORMALUSIS VAIKŲ UGDYMAS
 1. Ugdymo plėtotės centro iniciatyva sudaryta tarpžinybinė ir tarpsektorinė darbo grupė, svarstanti neformaliojo vaikų švietimo sporto srities klausimus. Įvyko 7 darbo grupės posėdžiai. Darbo grupei pavesta: aptarti praktinį neformaliojo vaikų švietimo – kūno kultūros ir sporto – įgyvendinimą neformaliojo vaikų švietimo kaitos (finansavimo krepšelių principu) kontekste; koordinuoti neformaliojo vaikų švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus tiek sporto, tiek švietimo srityse; įvertinant palyginimo būdu švietimo ir sporto sritis – pateikti siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių darbo apmokėjimo tvarkas, sporto mokymo įstaigų administravimo ir ugdymo turinio, kvalifikacinių reikalavimų dirbantiesiems sporto srityje, kvalifikacijos kėlimo ir kt. patobulinimo. O taip pat pateikti siūlymus dėl dokumentų projektų, susijusių su finansavimu krepšelio principu.
 1. Bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, Lietuvos regioniniais švietimo centrais, tęstinių studijų centrais ir su savivaldybių administracijų darbuotojais, atsakingais už neformalųjį vaikų švietimą, buvo surinkta ir išanalizuota informacija dėl šuo metu galiojančios tvarkos, reglamentuojančios galimybes dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais, praktinio aspekto ir teisinio reglamentavimo. Sutarta patobulinti dabar galiojančią tvarką, reglamentuojančią galimybes dirbti neformaliojo vaikų švietimo (o taip pat ir pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju) mokytojais parengiant vieningą nacionalinio lygmens programą ir numatant jau turimų kompetencijų išankstinius pripažinimo mechanizmus.
 1. Surinkti kontaktiniai duomenys apie savivaldybių administracijose dirbančius žmones, atsakingus už neformalųjį vaikų švietimą. Minėtam žmonių tinklui reguliariai siunčiama informacija susijusi su neformaliuoju vaikų švietimu, atsakoma į jiems svarbius klausimus, vykdomos nuolainės konsultacijos.
 1. Pasirašyta sutartis ir pradėtas įgyvendinti Europos struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“.
MOKYMO PRIEMONĖS, VEIKLOS ANALIZĖ IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
 1. Sukurta „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė“ (http://vadoveliai.emokykla.lt/).
 1. Įvertintas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinys ir parengtos recenzijos.
 1. Suorganizuoti mokymai vadovėlių bei kitų mokymo priemonių autoriams ir turinio vertintojams.
 1. Parengtos dvi švietimo problemos analizės: „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai: leidyba, vertinimas ir pasirinkimo galimybės“, „Vadovėlis ugdymo proceso metu“.
 1. Atlikta antrinė NMVA išorės vertintojų stebėtų pamokų analizė apie vadovėlių ir kitų mokymo priemonių naudojimą pamokoje.
INFORMACINĖ IR ADMINISTRACINĖ VEIKLA
 1. Paskelbti 3 straipsniai ir 20 informacinių pranešimų apie Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimą bei brandos egzaminų projektus.
 1. Parengtas mokyklų, 2006–2009 m. įdiegusių naują mokyklos organizacinę struktūrą, bendradarbiavimo tinkle planas.
 1. Organizuota paroda „Mokykla 2011“. Parodų centre apsilankė per 30 tūkst. lankytojų iš visos Lietuvos.
 1. Sukurtas metodinių darbų duomenų bazės projektas pagal dalykų blokus.
 1. Parengtas ES SF projektų metu sukurtų produktų duomenų bazės projektas.
 1. Atrinkti ir susisteminti Centro pirmojo ir antrojo etapų ES SF projektuose sukurti produktai.
 1. Pagal 2010 m. priimtą Ugdymo plėtotės centro viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo tvarką 2011 metais įdiegta atnaujinta viešųjų pirkimų vykdymo sistema – paskirstytos atsakingų padalinių ir jų darbuotojų funkcijos bei atsakomybė vykdant viešuosius pirkimus, optimizuotas viešųjų pirkimų procesas. Atliepiant sudarytą viešųjų pirkimų planą, koordinuojamas Centro viešųjų pirkimų komisijos ir projektų viešųjų pirkimų komisijų darbas.
 1. Sudarytos sąlygos Centro darbuotojams anonimiškai išreikšti savo nuomonę su darbu susijusiais klausimais (pasiūlymai, nusiskundimai ir kt.).
KITI DARBAI
 1. Įgyvendinant projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“:
 1. Įgyvendinant projektą „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“:
 1. Įgyvendinant projektą „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra“:
  • modernizuotos 8 mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijos;
  • nupirkta įranga 46 mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijoms;
  • nupirkti baldai 14 mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų.
 1. Įgyvendinant projektą „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“:
  • modernizuota 17 pedagoginių psichologinių tarnybų ir švietimo įstaigų, teikiančių pedagoginę psichologinę pagalbą;
  • nupirkta baldai ir įranga 121 mokyklos specialiųjų pedagogų, psichologų, logopedų ir socialinių pedagogų darbo kabinetams;
  • nupirkta įranga 55 pedagoginėms psichologinėms tarnyboms ir švietimo įstaigoms, teikiančioms pedagoginę psichologinę pagalbą;
  • nupirkti baldai 4 pedagoginėms psichologinėms tarnyboms ir švietimo įstaigoms, teikiančioms pedagoginę psichologinę pagalbą.
 1. Įgyvendinant projektą „Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas“:
  • atnaujinti 7 suaugusiųjų mokymo centrai;
  • visiems projekto suaugusiųjų centrams ir suaugusiųjų mokykloms (iš viso 17) nupirkti kompiuteriai.
 1. Priemonių Švietimo įstatymo 30 str. nuostatoms įgyvendinti vykdymas:

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.