Ugdymo plėtotės centro 2012 m. veiklos ataskaita
(Svarbiausi darbai)

UGDYMO TURINYS IR JO ĮGYVENDINIMAS
 1. Ugdymo turinio atnaujinimas siekiant ugdyti bendrąsias ir dalykines mokinių kompetencijas bei gerinti ugdymo kokybę:
 1. Metodinė parama mokytojams siekiant efektyvinti ugdymo ir ugdymosi procesus atsižvelgiant į besimokančiųjų įvairovę:
 1. Skaitmeninių mokymosi priemonių kūrimas / lokalizavimas siekiant individualizuoti ugdymą:
 1. Ugdymo turinio naujovių sklaida:
 1. Ugdymo turinio inovacijų išbandymas ir diegimas:
 1. Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimas:
  • organizuotas švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo projektų konkursas. Pasirašytos sutartys su 15 švietimo asociacijų. Asociacijų įgyvendinamų projektų renginiuose dalyvavo 884 pedagogai.
  • sukurta, administruojama ir tobulinama UPC partnerystės tinklų svetainė.
 1. Tarptautinio bendradarbiavimo projektų vykdymas (A.P.P.L.E., Pestalozzi).
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
 1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų ir institucijų veiklos išorinis vertinimas ir akreditacija siekiant kvalifikacijos tobulinimo kokybės:
  • įvertintos 147 programos, akredituotos 123 programos;
  • paskelbti 1176 programų, prilygintų akredituotoms, sąrašai UPC internetinėje interneto svetainėje;
  • parengtas „Akredituotų kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymo kokybės stebėsenos tvarkos aprašo“ projektas;
  • parengta DUK skiltis apie kvalifikacijos tobulinimo programų rengimą ir vertinimą UPC interneto svetainėje;
  • akredituotos 3 kvalifikacijos tobulinimo institucijos 3 metams, pratęstas akreditacijos pažymėjimų galiojimas 1 metams 20 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų;
  • parengtas „Įstaigų, įgyvendinančių kvalifikacijos tobulinimo programas, akreditavimo tvarkos aprašo“ projektas;
  • UPC interneto svetainėje atnaujinti ir paskelbti duomenys apie institucijas, vykdančias pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, jų akreditavimą.
 1. Mokyklų vadovų ir mokytojų veiklos vertinimas:
 1. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos tobulinimas:
 1. Švietimo konsultantų kvalifikacijos tobulinimas ir naujai rengiamų švietimo konsultantų mokymai:
  • organizuota 16 kvalifikacijos tobulinimo seminarų švietimo konsultantams;
  • organizuoti 2 mokymų seminarai naujai rengiamiems švietimo konsultantams – mokytojų praktinės veiklos vertintojams ir vadybos ekspertams.
 1. Besiatestuojančiųjų pedagogų ir vadovų kvalifikacijos tobulinimas: organizuoti kalbos kultūros, specialiosios psichologijos ir specialiosios pedagogikos, informacinių technologijų, vadybos pagrindų 23 renginiai (878 dalyviai).
 1. Švietimo konsultantų veiklos koordinavimas: parengti konsultantų ir asmenų, koordinuojančių švietimo konsultantų veiklą, sąrašai.
 1. Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos kūrimas ir diegimas (įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektą „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“):
  • parengtos ir akredituotos 95 profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo programos. 5-ioms programoms parengta mokymo medžiaga;
  • baigtos individualios stažuotės įmonėse (medienos apdirbimo pramonės sektoriuje) (7 profesijos mokytojai). Vienos stažuotės trukmė – 84 val.
SUAUGUSIŲJŲ TĘSTINIS UGDYMAS
 1. Kvalifikacijos tobulinimo ir renginių registro priežiūra ir teikėjų konsultavimas:
  • suteikta 290 konsultacijų kvalifikacijos tobulinimo ir renginių registro programų teikėjams;
  • vykdyta informacinė sklaida.
 1. Suaugusiųjų švietimo savaitės organizavimas:
  • surengta konferencija „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra per formalųjį mokymąsi“ Kėdainių suaugusiųjų mokymo centre (dalyvavo 23 asmenys);
  • suorganizuoti 5 suaugusiųjų mokymo institucijų inovatyviosios metodinės patirties pristatymo seminarai / vaizdo konferencijos.
 1. Suaugusiųjų mokymosi čekių sistemos bandomasis diegimas:
  • atrinktos mokymo programos bandomajam sistemos diegimui (plaukimo, šaudymo, teniso, jogos, fotografijos, dekupažo, šokių, populiariosios psichologijos, keramikos, sveikatingumo ir kūno rengybos) (dalyvavo 70 asmenų);
  • atlikta suaugusiųjų mokymosi čekių sistemos (projekto) veiksmingumo analizė ir įvertinimas bei parengtos rekomendacijos dėl jos įdiegimo.
 1. Mokomosios medžiagos švietimo įstaigoms leidyba:
  • išleista ir išdalyta 11 leidinių komplektų (300 egz. tiražu). Komplektą sudaro šie moduliai: Trečiojo amžiaus asmenų mokymas, Suaugusiųjų neformalusis profesinis mokymas, Finansinis suaugusiųjų švietimas, Suaugusiųjų saugaus eismo mokymas, Tęstinis andragogų rengimas, Neįgaliųjų asmenų mokymas, Nuteistųjų mokymas, Pilietinis suaugusiųjų švietimas, Suaugusiųjų švietimas medijų formomis, Sveika gyvensena, Andragoginės studijos ir 1 elektroninis leidinys;
  • išleistas žurnalas „Suaugusiųjų švietimas“ Nr. 8 (500 egz. tiražu);
  • 225 švietimo institucijos aprūpintos išleista mokomąja medžiaga.
 1. Neformalaus švietimo paslaugų Trečiojo amžiaus universitetams (toliau – TAU) ir jų studentams plėtojimas:
  • atliktas tyrimas dėl TAU sistemos veiklos analizės. Parengta tyrimo ataskaita;
  • parengti 6 nauji moduliai ir suorganizuoti tiesioginiai trečiojo amžiaus asmenų mokymai.
 1. Europos Tarybos rezoliucijos Suaugusiųjų švietimo darbotvarkė nuostatų įgyvendinimas: parengta paraiška projektui.
 1. Valstybinės kalbos mokymo ir testavimo priemonių vykdymas:
  • Nacionaliniam egzaminų centrui pateikta 18 valstybinės kalbos mokėjimo I, II, III kategorijos ir 6 Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų testų;
  • konsultuotos valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos;
  • organizuoti 2 seminarai Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų nariams;
  • parengta valstybinės kalbos mokėjimo pirmosios kategorijos (A2 lygis, „Pusiaukelė“) egzamino testo užduočių atlikimo statistinė analizė;
  • organizuoti mokymai užsieniečiams, dalyvaujantiems integracijos programoje.
NEFORMALUSIS VAIKŲ UGDYMAS
 1. Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) koncepcijos įgyvendinimas:
  • parengtas Formalųjį švietimą papildančio vaikų sportinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų projektas;
  • organizuoti 3 renginiai savivaldybėse savivaldybėms aktualiomis temomis (NVŠ teikėjų tinklo plėtra; NVŠ kokybės palaikymas; NVŠ teikėjų kvalifikacija ir jos tobulinimas ir kt.). Organizuoti mokymai Lietuvos savivaldybių administracijų darbuotojams, atsakingiems už neformalųjį vaikų švietimą;
  • organizuota nacionalinė konferencija neformaliojo vaikų ugdymo per sportą plėtros klausimais;
  • vertinti ir derinti valstybės projektai, pateikti pagal išankstinį kvietimą teikti valstybės projekto aprašymus pagal MTP plius programos 45 komponento „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
 1. Tvarkos, reglamentuojančios galimybes dirbti NVŠ mokytojais, tobulinimas:
  • parengti ir pateikti ŠMM du pedagoginių ir psichologinių žinių kurso programų projektai, skirti asmenims, norintiems dirbti NVŠ ir profesinio rengimo mokytojais;
  • atlikta 29-ių regioninių švietimo centrų apklausa, per kurią išsiaiškinti NVŠ mokytojų tobulinimosi poreikiai, galimybės ir aktualijos.
 1. Neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo sistemos bendrinimo ir plėtojimo koordinavimas: organizuota apklausa ir viešoji diskusija neformaliojo ugdymo būdu įgytų kompetencijų pripažinimo klausimais.
 1. Pilietinio ir tautinio ugdymo kokybės ir galimybių išnaudojimo formaliajame ir neformaliajame švietime gerinimas: organizuota diskusija su nacionalinių bei savivaldybių institucijų ir įstaigų, NVO atstovais ir parengtos rekomendacijos.
 1. Dalyvavimo Europos neformaliojo ugdymo tinklų procesuose ir tarptautinio bendradarbiavimo neformaliojo ugdymo klausimais plėtojimas:
  • dalyvauta Europos jaunimo forumo suburtos Neformaliojo ugdymo darbo grupės veikloje, kurioje sukurtas ir išbandytas savistaba grįstas neformaliojo ugdymo kokybės palaikymo organizacijose procesas; inicijuotas ir konsultuotas Bath universiteto (Didžioji Britanija) įvykdytas tyrimas apie neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų teikiamą naudą darbo rinkoje; talkinta organizuojant Neformaliojo ugdymo savaitę Briuselyje;
  • užmegzta partnerystė ir dalyvaujama Anna Lindh Fondo (ALF) tinklo veikloje;
  • užmegztas bendradarbiavimas su Danijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Italijos švietimo įstaigomis ir NVO, naudojančiomis neformalųjį ugdymą iš švietimo sistemos iškritusiems vaikams ir jauniems žmonėms motyvuoti.
 1. Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio kūrimas ir išbandymas (įgyvendinant ES struktūrinių fondų remiamą projektą Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“):
  • parengtas pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelis, jo išbandyme 4 savivaldybėse dalyvauja 5200 vaikų;
  • atlikta pasirenkamojo vaikų švietimo prieinamumo tyrimo I dalis iki pasirenkamojo vaikų ugdymo krepšelio įvedimo;
  • organizuotos stažuotės susipažinti su neformaliojo ugdymo sistemomis Estijoje ir Islandijoje;
  • organizuotos 8 nacionalinės ar regioninės apskritųjų stalų diskusijos su socialiniais partneriais ir interesų grupėmis.
 1. Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektą Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“):
  • atlikta UDC veiklą reglamentuojančios teisinės bazės analizė. Atlikta savivaldybių, steigiančių arba ketinančių steigti UDC, apklausa internetu;
  • surengta vaizdo transliacija „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse“; per ją pristatyta UDC situacija Lietuvoje;
  • surengti 6 susitikimai su savivaldybių, steigiančių arba ketinančių steigti UDC, atstovais.
MOKYMO PRIEMONĖS, VEIKLOS ANALIZĖ IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
 1. Mokymo priemonių vertinimas:
 1. Pagalbos vadovėlių autoriams ir leidėjams teikimas:
 1. Ugdymo turinio kokybės analizė: parengta švietimo problemos analizė „Bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai: turinio kokybė ir naudojimas pamokoje“.
 1. Naujos kartos mokyklų bibliotekų kūrimas (įgyvendinant ES struktūrinių fondų remiamą projektąMokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“):
  • sukurta Virtuali edukacinė biblioteka, paskelbta 484 vnt. dokumentų (vaizdo įrašų);
  • parengti Pavyzdiniai mokyklų bibliotekų informacinių sistemų nuostatai;
  • sukurtas bendradarbiavimo tinklas. Paskelbti 36 gerosios patirties pavyzdžiai;
  • suorganizuota 16 apskritojo stalo diskusijų Lietuvos savivaldybėse;
  • surengta tarptrautinė konferencija „Naujos kartos mokyklos biblioteka“;
  • organizuota akcija „Knygų Kalėdos 2012“. Mokyklų bibliotekoms padovanota 25 tūkstančiai knygų.
INFORMACINĖ IR ADMINISTRACINĖ VEIKLA
 1. Švietimo bendruomenės informavimas apie ŠMM ir UPC veiklas:
  • parengtas ir išleistas 21 UPC aktualijų naujienlaiškis;
  • paskelbtas 251 informacinis pranešimas portale „Emokykla“;
  • paskelbti 24 pranešimai žiniasklaidai BNS kanalais;
  • paskelbtos 197 naujienos sukurtoje „Facebook“ paskyroje.
 1. UPC interneto svetainės atnaujinimas:
 1. Duomenų bazių pildymas:
 1. Teisinės pagalbos Lietuvos mokykloms teikimas:
 1. Parodos „Mokykla 2012“ organizavimas (21 000 lankytojų, 6000 edukacinių renginių (243) dalyvių).
 1. Švietimo institucijų modernizavimas:
KITI DARBAI
 1. Nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinavimas ir įgyvendinimas:
  • vykdyta „Mokyklų struktūros tobulinimo 2011–2013 metų programa“ (MSTP): konsultuotos 57 programoje dalyvaujančios mokyklos; parengtas metodinių rekomendacijų „Mokyklų sėkmės istorijos, įgyvendinant Mokyklos struktūros tobulinimo programą“ elektroninis leidinys.
  • koordinuota projekto ES 7BP iTEC (Innovative Technologies for an Enganging Classroom) „Inovatyvios technologijos klasėje“ išbandymo mokyklose veikla: kartu su užsienio partneriais parengti, išbandyti ir įvertinti 2 mokymo(si) scenarijai, pagrįsti IKT naudojimu pradinėse ir pagrindinėse klasėse, išbandyti antrojo ir trečiojo etapo scenarijai, organizuoti 4 mokymo seminarai (136 dalyviai).
  • koordinuojamas INTEL projektas mokyklose: konsultuotos ugdymo įstaigos, stebėtos pamokos, seminaruose skleista mokyklų IKT taikymo patirtis;
  • dalyvauta organizuojant informacinių technologijų konkursą BEBRAS, ekspertuojant užduotis, skleistos konkurso idėjos mokytojams;
 1. Priemonių Švietimo įstatymo 30 str. nuostatoms įgyvendinti vykdymas:
  • organizuoti 2 seminarai Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams „Vadovėlis ir mokymosi priemonės: kokybės aspektai, pasirinkimo galimybės“ ir mokymo priemonių rengėjams „Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kokybės aspektai“ (67 dalyviai);
  • organizuoti „Lietuvių kalbos kursai mokytojams, dirbantiems mokyklose tautinės mažumos kalba“: 2012 m. birželio 4–29 d., dalyvavo 17 mokytojų; projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ valstybinės lietuvių k. kursuose dalyvavo 384 mokytojai. Kursų trukmė 48 akad. val.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.